Recreatiewoning bewonen

Infobalie | Wat u wilt regelen | Recreatiewoning bewonen
U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

Recreatiewoningen zijn bestemd voor recreatief gebruik door personen die elders een hoofdwoonverblijf hebben. Hoofdwoonverblijven zijn alleen toegestaan op adressen die in het bestemmingsplan voor bewoning zijn bestemd. U mag er dus niet permanent (vast) wonen, ook niet als het om een tijdelijke situatie gaat, De gemeente treedt handhavend op tegen overtreding van de regel. In een klein aantal omstandigheden is een uitzondering is mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

De uitzonderingen op de regel zetten we hieronder op een rijtje.

Tijdelijke afwijking

Onder bepaalde omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor bewoning. Dit gebeurt in situaties waarbij behoefte is aan een tijdelijke oplossing.

Persoonsgebonden afwijking

Onder bepaalde omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning persoonsgebonden afwijken van het bestemmingsplan voor bewoning. Dit kan alleen als de bestaande bewoning vóór 31 oktober 2003 is ontstaan. Er gelden landelijke en gemeentelijke voorwaarden en bepalingen wanneer iemand in aanmerking komt voor deze afwijking. Zo mogen de huidige bewoners op het adres blijven wonen tot zij verhuizen of komen te overlijden. Daarna mag het adres niet meer opnieuw worden bewoond. Ook moet de recreatiewoning aan de veiligheids- en gezondheidseisen van reguliere woningen voldoen.

In alle andere gevallen

Tegen overtredingen van het verbod op onrechtmatige bewoning treedt de gemeente handhavend op. Om een einde te maken aan de overtreding kan de gemeente een dwangsom (een soort boete) opleggen. Als dit niet helpt kan de gemeente uiteindelijk bestuursdwang toepassen (een soort uitzetting). Voordat de gemeente daartoe over gaat krijgt de betrokkene eerst zelf de gelegenheid om de overtreding te beëindigen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

In bestemmingsplannen worden de gebruiksmogelijkheden van gronden en objecten geregeld. Zo geeft een bestemmingsplan aan op welke adressen mag worden gewoond en waar het gaat om recreatiewoningen.

Recreatiewoningen zijn bestemd voor recreatief gebruik door personen die elders een hoofdwoonverblijf hebben. Een hoofdwoonverblijf is ‘het adres dat iemand kiest als het centrum van zijn sociale en maatschappelijke activiteiten’.

Hoofdwoonverblijven zijn alleen toegestaan op adressen die in het bestemmingsplan voor bewoning zijn bestemd. Als een adres een recreatieve bestemming heeft maar het wel als hoofdwoonverblijf wordt gebruikt, is er sprake van onrechtmatige bewoning.

Inschrijving in de Basisregistratie personen

Als iemand zich inschrijft in de basisregistratie personen (BRP) op een adres dat geen woonbestemming heeft, zoals een recreatiewoning, dan geeft de betrokkene daarmee aan op dat adres te (gaan) wonen. De gemeente mag deze inschrijving op grond van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) niet weigeren. Deze wet gaat namelijk uit van de feitelijke situatie, of die nu wel of niet in strijd is met andere wetgeving. In verband met bijvoorbeeld calamiteiten is het van belang te weten wie op welke plek woont.

Dat betekent echter niet dat daarmee bewoning is toegestaan. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk of er ergens gewoond mag worden of niet.

Degene die zich inschrijft op een recreatieadres wordt hier op gewezen en ontvangt hierover een brochure. Het cluster dat zorgt voor handhaving krijgt hiervan een melding, waarna het handhavingtraject in gang wordt gezet.

Naar boven