Feestelijke opening (19.30-20.00 uur)

Voorafgaand aan de tafels is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken. We openen deze eerste Politieke Avond feestelijk.

Ronde 1 (20.00-20.45 uur)

Tafel 1 Bij deze tafel kunnen insprekers terecht die met de raad willen spreken over een niet-geagendeerd onderwerp. Aanmelden hiervoor kan tot 21 maart.  

Tafel 2 Verklaring van geen bedenkingen Prinsenweg ongenummerd Hoog-Keppel en Burgermeester Galleestraat 58 Vorden*
De raad wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven en kennis te nemen van de zienswijze tegen de ontwerpbeschikking en reactienota voor de bouw van twee extra woningen aan de Prinsenweg 18 in Hoog-Keppel. In het voorstel over de Galleestraat vragen b en w de raad om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven tegen de bouw van 8 appartementen en te bepalen dat deze verklaring definitief wordt als er geen zienswijzen worden ingebracht.  

Stationgebouw Vorden

Tafel 3 Verkoop stationsgebouw Vorden aan Magdalena gaat niet door*
In 2021 is door de gemeente het oude stationsgebouw in Vorden aangekocht met de bedoeling deze weer door te verkopen aan Chocolaterie Magdalena. Het is Magdalena echter niet gelukt de businesscase sluitend te krijgen, waardoor de verkoop niet doorgaat. De gemeente gaat het pand nu via openbare inschrijving proberen te verkopen. De planning is dat de verkoop voor 1 januari 2024 gereed is.
 

Ronde 2 (20.50-21.35 uur)

Starterswoningen Steenderen

Tafel 4 Afwegingscriteria woningbouw
B en w vragen de raad advies over hoe de gemeente woningbouwinitiatieven beoordeelt. Met als doel te komen tot aanvullende criteria die beter passen bij de marktontwikkelingen en de woonbehoefte voor Bronckhorst op korte en lange termijn. Daarbij vormt de evaluatie die is gedaan over de beoordeling van de woningbouwplanning 2022 de basis, samen met de huidige woonvisie en de recent vastgestelde regionale woonagenda/woondeal.

Tafel 5 Derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst (ODA)*
Onze gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). De ODA voert de wettelijke milieutaken uit. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht en handhaving en adviezen. De ODA stelt voor de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen te wijzigen. De raad moeten b en w toestemming verlenen om dit te doen.

Ronde 3 (21.40-22.35 uur)

Tafel 6 Afwegingscriteria woningbouw
Vervolg tafel 4.

Tafel 7 Besluit verlenging beleidskader sociaal domein 2019-2022*
De raad heeft in juli 2019 het beleidskader sociaal domein 2019-2022 ‘Gewoon doen’ vastgesteld. In het najaar van 2022 is geëvalueerd in hoeverre dit beleid nog actueel is. De conclusie was dat de visie nog staat en de pijlers nog voldoen, dat de meeste ingezette lijnen nog om vervolg vragen vanuit de huidige aanpak en dat een aantal onderwerpen vragen om verdere uitwerking. Met dat als startpunt willen b en w de komende jaren op basis van het huidige beleid aan de slag. De raad wordt daarom gevraagd het huidige kader te verlengen tot 2026.

In het raadsinformatiesysteem(externe link) staat de agenda met bijbehorende stukken.

Je stem laten horen

Staat er een * achter het onderwerp dan is het mogelijk om in te spreken tijdens het tafelgesprek. Hiervoor geldt een aantal regels, zo krijg je maximaal 5 minuten spreektijd. Wil je inspreken, dan moet je je hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier. Dit kan ook telefonisch via (0575) 75 02 50 of per mail via griffie@bronckhorst.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag voor de Politieke Avond.

Volg de Politieke Avond live

Wil je de Politieke Avond live meekijken vanuit huis? Dit kan via het raadsinformatiesysteem(externe link). Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.