In mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. Overheden, zoals gemeenten, maken stap voor stap steeds meer publieke informatie actief openbaar. Ook Bronckhorst. Zo zijn sinds vorige week bijvoorbeeld de wekelijkse openbare b en w-voorstellen na de besluitvorming op dinsdagmiddag openbaar te vinden op bronckhorst.nl/besluitenbenw. Wil je ze inzien? Neem een kijkje.
 
In opdracht van burgemeester en wethouders (b en w) bereiden ambtenaren voorstellen en plannen voor waarover de gemeente besluit. B en w vergaderen iedere week op dinsdag (dit is niet openbaar). Tijdens die vergadering nemen zij een besluit over zo’n b en w-voorstel. Het besluit is daarmee in een aantal gevallen genomen. De ambtenaren voeren het vervolgens uit. Over de belangrijkste plannen besluit de gemeenteraad echter. Hebben b en w over zo’n plan vergaderd en zijn ze het ermee eens? Dan leggen zij het voor aan de raad om erover te besluiten. Dit gebeurt in de maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen, die wel openbaar zijn.

Dienstbare gemeente

Wethouder dienstverlening Wilko Pelgrom: “Het openbaar maken van de b en w-stukken draagt bij aan ons doel om een transparante en dienstbare overheid te zijn. Een speerpunt van de gemeente.” Antoon Peppelman, wethouder Juridische Zaken vult aan: “We vinden het belangrijk om onze besluiten zo goed mogelijk openbaar te communiceren. De nieuwe wet helpt ons om de beslissingen die we als overheid nemen op een duidelijke manier toegankelijk te maken voor jou als inwoner. Mensen kunnen sinds kort direct de b en w-stukken, onze afwegingen en besluiten inzien.”

Woo-contactpersonen

De b en w-voorstellen zijn dus sinds half januari in te zien via bronckhorst.nl/besluitenbenw. Mocht je meer of andere openbare informatie zoeken en kun je het niet vinden? Dan kun je terecht bij onze Woo-contactpersonen (de medewerkers van ons Klantcontactcentrum). Zij helpen je graag bij je zoektocht naar (openbare) informatie. Tel. (0575) 75 02 50.

De wet

De nieuwe Wet open overheid heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. En de Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk wordt, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar is. De Wet verplicht gemeenten en andere overheden om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Voor onze gemeente gaat om minstens 3.500 documenten per jaar die actief openbaar gemaakt moeten worden. Een deel daarvan publiceren we al langere tijd openbaar zoals raadsstukken, omgevingsvergunningen en wet- en regelgeving. Andere categorieën die in de nieuwe wet genoemd staan, maken we gefaseerd openbaar, zoals nu de b en w-voorstellen.

Privacy en belangen van derden beschermen

De Wet open overheid geeft in sommige situaties aan dat uit oogpunt van privacy en belangen van derden zaken geanonimiseerd moeten worden. Dat geldt ook voor sommige b en w-besluiten (denk aan verleende vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, convenanten die we aangaan etc.). Privacy en belangen van derden beschermen zijn belangrijk voordat we iets actief openbaar maken. Sommige b en w-voorstellen maken we dus geanonimiseerd openbaar. Je ziet dan zwarte balken in het bestand.