Cultuurhistorie

Cultuurhistorie bepaalt in belangrijke mate het karakter en de kwaliteit van onze leefomgeving.  Een belangrijk kenmerk van de gemeente Bronckhorst is de rijkdom en variatie aan cultuurhistorie. Dit betreft niet alleen de vele buitenplaatsen en landgoederen die onze gemeente rijk is, maar ook minder bekende aandachtsgebieden zoals bijzondere gedeelten van begraafplaatsen, karakteristieke panden uit de Wederopbouwperiode of archeologie zijn van groot belang in voor ons cultuurhistorische DNA.

 • Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving Bronckhorst
  Gemeente Bronckhorst heeft haar cultuurhistorische waarden beschreven. Het document is in opdracht van de gemeente door het Gelders Genootschap opgesteld. Aan de beschrijving hebben ook de oudheidkundige verenigingen in Bronckhorst meegewerkt. Met een analyse van de kansen en bedreigingen vormt dit document de basis voor het beleid over ons cultureel erfgoed, waar we op een zorgvuldige manier mee om willen gaan.
  Naar de Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving van Bronckhorst
 • Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek
  Het afwegingskader 'Archeologie met beleid’ is een beleidsinstrument voor een verantwoorde en zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed binnen onze gemeente.
  Naar het document 'Archeologie met beleid'

 • Archeologische waarden-en verwachtingskaart en beleidskaart gemeente Bronckhorst
  Op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart staan bekende archeologische vindplaatsen en terreinen weergegeven. Deze zijn door de provincie en rijksoverheid zijn geoormerkt als terreinen met een archeologische status. Daarnaast geeft de kaart een vlakdekkend en zo gedetailleerd mogelijk overzicht van archeologische verwachtingen binnen de gemeente Bronckhorst.
  Op de hiervan afgeleide beleidsadvieskaart zijn aan de verschillende verwachtingszones uitvoeringsgerichte adviezen voor het gemeentelijk  archeologiebeleid gekoppeld.
  Deze kaarten samen bieden daarmee zowel inzicht in de bestaande archeologische toestand van het landelijk en bebouwde gebied van de gemeente, als een handvat voor een zorgvuldige omgang met archeologische waarden in de ruimtelijke ordening. 
  Heeft u interesse in deze kaarten, neem dan contact met ons op.

 • Begraven in het verleden. Cultuurhistorisch onderzoek historische begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst
  Er is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische betekenis van de historische begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst. Dit rapport brengt de historische ontwikkeling in kaart. Het spreekt ook een oordeel uit over de aangetroffen cultuurhistorische waarden. De vraag wordt beantwoord of (en welke delen van) de terreinen in aanmerking komen voor bescherming als gemeentelijk monument. Deze adviezen zijn ook geformuleerd bij de zogenaamde redengevende beschrijvingen, die van elke begraafplaats zijn samengesteld. Het rapport is ook een inspiratiedocument voor de toekomst van de historische terreinen: hoe gaan we ze in stand houden, welke expertise is nodig, hoe betrekken we de bevolking bij dit belangrijke erfgoed en hoe creëren we draagvlak.
  Naar het document 'Begraven in het verleden'

 • Bakens van een nieuw tijd. Quickscan architectuur en stedenbouw Wederopbouwperiode (1940 - 1965)
  In het rapport ‘Bakens van een nieuwe tijd. Quickscan architectuur en stedenbouw Wederopbouwperiode (1940-1965)’ wordt duidelijk gemaakt dat de identiteit van de gemeente Bronckhorst niet alleen maar bepaald wordt door de vele landgoederen en kastelen die wij rijk zijn. Maar ook door karakteristieke bouwwerken die in de naoorlogse periode in onze gemeente tot stand zijn gebracht. De wederopbouwperiode is een bijzondere periode in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het was door de ontwikkeling en toepassing van tal van nieuwe materialen en werkwijzen, een periode van vernieuwing op het gebied van architectuur. Het stedenbouwkundig ontwerp kenmerkte zich door nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer als ordeningsprincipe. De vroeg-naoorlogse gebouwen en wijken verdienen dan ook meer aandacht voor de bestaande - soms verhuld geraakte - (steden)bouwkundige kwaliteiten. De waardering voor het erfgoed van de wederopbouwperiode neemt de laatste jaren gestaag toe.
  Naar het document 'Bakens van een nieuwe tijd'
  In 2019-2020 staat in de Achterhoek het thema wederopbouw in de schijnwerpers. Informatie hierover vindt u op de website www.nieuwetijdachterhoek.nl

 • Wederopbouw Oranjebuurt Zelhem
  In de Oranjebuurt in Zelhem zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de wederopbouw zowel woningwetwoningen als particuliere woonhuizen gebouwd. Deze buurt werd een zogenaamde uitbreidingswijk waarbij de nieuw aangelegde straten de namen van Nederlandse prinsessen kreeg. In de volksmond wordt de wijk ook wel de Prinsessen- of Oranjebuurt genoemd. De wijk is de eerste grote uitbreidingswijk van Zelhem. In dit rapport wordt een beschrijving van deze buurt gegeven waarbij zowel de stedenbouwkundige opbouw wordt weergegeven als ook een beschrijving op ensembleniveau en individueel huisniveau.
  Naar het document 'Wederopbouw Oranjebuurt Zelhem'