Grondstoffenplan 2017-2020: restafval flink omlaag

Icon

Eind 2016 stelde de gemeente het nieuwe Grondstoffenplan 2017-2020 vast. De focus voor de deze periode ligt in het verminderen van de hoeveelheid rest(grijs)afval. Inwoners scheiden hun afval goed en veel afval dat u inlevert, wordt hergebruikt tot mooie nieuwe producten. Daarom noemen we afval tegenwoordig ook liever grondstof. Maar het kan nog beter!

Op dit moment zamelen we in onze gemeente nog 67 kg restafval per inwoner per jaar in. Passend bij de landelijke doelstelling voor een gemeente met een omvang als Bronckhorst is het doel om in 2020 nog max. 55 kg restafval per inwoner in te zamelen. Om dit te bereiken, gaan we ons de komende tijd onder andere richten op:

  • Omgekeerd inzamelen
  • Voorkomen van voedselverspilling
  • (Arbeids)participatie

Omgekeerd inzamelen

Met dit systeem is een verdere reductie van de hoeveelheid restafval mogelijk. De nadruk ligt op de huis aan huis inzameling van herbruikbare grondstoffen. Restafval brengen inwoners bij voorkeur naar een ondergrondse container. Wij willen dit omgekeerd inzamelen vanaf 2017 op vrijwillige basis stimuleren door te starten met een actietarief van 2 euro per storting in een ondergrondse restafvalcontainer (kost nu nog 2,60 euro). Voor omgekeerd inzamelen is het nodig dat verschillende ondergrondse milieuparkjes in de dorpen worden uitgebreid en bij een aantal hoogbouwcomplexen meer containers komen, zodat meerdere afvalsoorten er gescheiden ingeleverd kunnen worden. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid om mee te doen aan dit systeem.

Voedselverspilling

Het voorkomen van voedselverspilling is een speerpunt voor de komende periode. Het is zonde om goed voedsel weg te gooien en slecht voor het milieu. Uit sorteerproeven blijkt dat de hoeveelheid te vermijden voedselverlies in onze gemeente gemiddeld 19,8 kg per inwoner per jaar is. Deze hoeveelheid verdwijnt bovendien ook nog voor een groot deel in de restafvalcontainer. Hiervoor wordt een communicatiecampagne ingezet en bekeken of het scheiden van keukenafval gemakkelijker kan met bepaalde hulpmiddelen.

(Arbeids)participatie

Het actief zijn van inwoners in de openbare ruimte en in hun leefomgeving hoort erbij in Bronckhorst. Op het gebied van afval kennen we bijvoorbeeld de zwerfvuildagen en het adopteren van prullenbakken. Bij de vermindering van de hoeveelheid restafval kunnen inwoners ook een essentiële rol gaan spelen. Om het doel van 55 kg restafval per inwoner te halen, willen wij onder meer vrijwillige afvalcoaches inzetten. Deze coaches geven voorlichting over het scheiden van afval. Ook willen we de pilot Schoon belonen (waarmee scholen en verenigingen gestimuleerd worden afval te scheiden) voortzetten. Verder zetten we ons in voor arbeidsparticipatie door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de inzameling van grondstoffen.

Nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw afvalinzameling- en tariefsysteem vastgesteld. Dit systeem is per 1 januari 2020 ingegaan. 

Meer info

Totstandkoming

Het Grondstoffenplan is mede tot stand gekomen met inbreng van inwoners. Zij gaven in 2016 hun mening over verschillende afvalthema’s via inwonerpanel Bronckhorst Spreekt en enkele bijeenkomsten.