Hoe verloopt het aanvraagproces?

Icon

Heeft u een initiatief, bijvoorbeeld om een woning te bouwen of splitsen of vastgoed geschikt te maken voor wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen.

Fase I: Intake

Stap 1: invullen intakeformulier

Als eerste vult u online het intakeformulier in. Het is belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. Wij adviseren u om vooraf kennis te nemen van de criteria die gelden bij de beoordeling van uw initiatief. Bij het invullen van het formulier vragen we u een situatieschets toe te voegen. Dit kunt u zowel digitaal als per post versturen. Bent u niet de eigenaar van het perceel/pand? Dan heeft u een ingevuld toestemmingsformulier van de eigenaar nodig voor het indienen van een aanvraag.

Aan het indienen van uw aanvraag via het intakeformulier en de behandeling ervan (stap 1 t/m 3) zijn geen kosten verbonden.

We nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Naar het intakeformulier

Stap 2: behandeling verzoek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op en/of nodigen wij u uit voor een intakegesprek op het gemeentehuis. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken.

De initiatieven behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Indien nodig, plannen we een intakegesprek. De termijn waarop uw verzoek kan worden beoordeeld, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij binnen krijgen. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Stap 3: eerste beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. In deze (intake)fase voeren wij een quickscan uit om te beoordelen of uw initiatief past bij met name de volkshuisvestelijke kaders die van toepassing zijn. Ook wordt een aantal ruimtelijke criteria meegewogen. U ontvangt schriftelijk bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig?  

Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.

Fase II: Start ruimtelijke procedure

Als uw initiatief in voldoende mate voldoet aan de afwegingscriteria van de woonvisie en in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om de formele ruimtelijke procedure te starten. Dit betekent dat u een schetsplan ter voorbereiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening indient. Hiervoor heeft u een verder uitgewerkt plan nodig. In deze fase wordt eerder verkregen informatie meegenomen. Wij bespreken met u welke aanvullende informatie er nog nodig is.

Het schetsplan of het principeverzoek zullen wij inhoudelijk beoordelen. Indien dit akkoord is, ontvangt u bericht dat u al dan niet onder bepaalde voorwaarden een officiƫle aanvraag omgevingsvergunning kunt indienen of het bestemmingsplan kunt (laten) voorbereiden.

Bij het starten van het formele traject (fase II) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd. Dit geldt voor zowel de aanvraag van een omgevingsvergunning, het principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening als de procedure van de herziening zelf. Wij bespreken met u om welke kosten het precies gaat.