Instrumenten van de raad

Icon

Om zijn taken goed uit te voeren heeft de raad een aantal instrumenten. Op deze pagina leest u welke dit zijn en hoe het werkt.

Initiatiefvoorstel

Ieder raadslid kan een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit heet een initiatiefvoorstel. Bijvoorbeeld voor nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Als een meerderheid van de raad het voorstel steunt, moet het college van b en w het uitvoeren.

Amendement

Ieder raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als een meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd vastgesteld.

Motie

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Recht van interpellatie

Een raadslid kan in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De raad beslist als geheel of hij deze interpellatie toestaat. Een raadslid moet een verzoek tot interpellatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter indienen.

Vragenrecht

De raad heeft het recht vragen te stellen aan het college. Dit kan op verschillende manieren:

  • Schriftelijk
    Het college moet deze vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.
  • Tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering
    Tijdens het vragenkwartier kunnen raadsleden vragen stellen met een actueel karakter en die zich lenen voor directe en korte beantwoording.
     

Recht van inlichtingen

Als een raadslid achtergrondinformatie over een onderwerp wil hebben, kan hij het college schriftelijk om toelichting vragen. Het college geeft hierop antwoord in de volgende raadsvergadering.

Budgetrecht

De gemeenteraad gaat over het geld, het zogenoemde budgetrecht. Zo stelt de raad de gemeentebegroting en de jaarrekening vast. In de begroting staat wat de raad in Bronckhorst op diverse terreinen wil bereiken en hoeveel geld de raad daarvoor beschikbaar stelt. De uitvoering wordt gedaan door het college van b en w.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

Recht van onderzoek

Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek gaat alleen door als een meerderheid van de raad er voor stemt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, waarvan de leden door de raad worden benoemd.