Kandidaatstelling

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is op maandag 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur.

Voorbereidende werkzaamheden

Waarborgsom kandidaatstelling

Deze waarborgsom geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering waarvan de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend.

Een van de voorwaarden voor het inleveren van de kandidatenlijst is dat er een waarborgsom moet zijn gestort. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag € 225,00. Deze waarborgsom moet betaald worden ofwel contant aan de publieksbalie of door overmaking op bankrekening NL81BNGH0285104497 ten name van gemeente Bronckhorst onder vermelding "waarborgsom kandidaatstelling + naam politieke partij". Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 ontvangen zijn. Het bewijs van storting dient bij inlevering van de kandidatenlijst op 31 januari 2022 ingeleverd te worden. Indien de politieke partij uiteindelijk op de dag van de kandidaatstelling toch besluit om geen kandidatenlijst in te leveren wordt de waarborgsom terugbetaald aan degene die het bedrag heeft betaald (H14, lid 4 Kieswet). Wordt 75% of meer van de kiesdeler gehaald dan wordt de waarborgsom terugbetaald. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Op grond van het kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed.

Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020) gebruiken. OSV2020 kunt u medio december downloaden via de website van de Kiesraad.

Aanmaken kandidatenlijsten en formulieren

Met programma OSV2020-PP: Politieke Partij kunt u kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde formulieren aanmaken. Op 31 januari 2022, tussen 09.00 – 17.00 uur levert u de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het gemeentelijk centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020 kunt u de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
 • Verklaring van voorgenomen vestiging

Voorbereiding kandidatenlijst

Politieke partijen kunnen nu al aan de slag door het downloaden van een spreadsheet voor het maken van een adresboek op de website van de Kiesraad.

In deze spreadsheet van het adresboek van OSV2020-PP kunnen de gegevens van de kandidaten worden ingevuld. De ingevulde spreadsheet kunt u importeren in OSV2020-PP. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te vullen in het adresboek van het programma. U kunt de gegevens nog wel aanpassen in OSV2020. De gegevens in het adresboek worden vervolgens gebruikt om de kandidatenlijst samen te stellen in het programma. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst en voordat de verschillende documenten worden aangemaakt, geeft het programma (voor zover mogelijk) nog aanwijzingen in het geval gegevens nog ontbreken of mogelijk niet correct zijn opgegeven.

Door de formulieren voor de kandidaatstelling met OSV2020-PP aan te maken voorkomt u verschillen tussen de gegevens op de kandidatenlijst en de formulieren, wat kan leiden tot een verzuim. Handmatig invullen van de benodigde formulieren vergroot het risico op verschillen.

Voorwaarden kandidatenlijst

 • Er mogen bij de gemeenteraadsverkiezing Bronckhorst 2022 maximaal 50* kandidaten op de lijst vermeld worden Dit geldt namelijk voor nieuwe partijen maar ook voor een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet (ook bij samenvoeging van lijsten). De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven;
 • De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd (18 jaar) bereiken of reeds bereikt hebben;
 • De naam van de kandidaat mag maar op 1 lijst voorkomen (bij hetzelfde hoofdstembureau);
 • De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat hij/zij meerdere verklaringen heeft afgelegd in verschillende gemeenten, dan moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt.

Lijst uitputting

Het kan voorkomen dat een partij bij een tussentijdse vacature geen kandidaten meer op de lijst heeft staan die in aanmerking komen voor benoeming. In zo'n geval wordt niet voorzien in de vacature. Het is daarom verstandig om op de kandidatenlijst voldoende kandidaten te vermelden (maximaal 50 kandidaten)

Voorwaarden vermelding op de kandidatenlijst

 • Geslachtsnaam overeenkomstig het nieuwe naamrecht v.w.b. gehuwde (geweest zijnde) personen en personen wier partnerschap is geregistreerd (geweest) kunnen op de volgende wijze op de kandidatenlijst vermeld worden:
  • met alleen de eigen naam;
  • met alleen de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner;
  • met de eigen naam d.m.v. een liggend streepje gevolgd door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner;
  • met de eigen naam d.m.v. een liggend streepje voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.
 • Onder echtgenoot en geregistreerd partner dient hier mede te worden verstaan de ex-echtgenoot en de ex-geregistreerde partner. De woorden "echtgenoot van", "weduwe van" en "geboren" of afkortingen hiervan zijn niet meer toegestaan.
 • Achter de voorletters (!) van de kandidaat is het mogelijk om tussen haakjes de roepnaam te vermelden; het is niet toegestaan de voorletter, bij bijvoorbeeld de voornaam “Theodorus” of “Philip”, als Th / Ph te vermelden.
 • Achter de voorletters - of indien vermeld de roepnaam -  mag, ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst.

 • de geboortedatum en:
 • gemeente of woonplaats.

Bureau verkiezingen is, op uw verzoek, altijd bereid mee te kijken of het door u aangelegde basisbestand/de vermelding van de kandidaten correct is. Wanneer dit op orde is worden de gegevens correct vermeld op alle aan te maken formulieren en voorkomt u mogelijk veel extra werk.