Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bronckhorst heeft samen met de gemeenten in de regio Arnhem en Achterhoek voor vier jaar een nieuwe aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld: ‘Samen Veilig’. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen, omdat geweld nergens thuis hoort. De aanpak is opgesteld met medewerking van slachtoffers en plegers en professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Elke gemeente stelt vanuit de aanpak ‘Samen Veilig’ een lokaal plan op om huiselijk geweld aan te pakken.

Betere ondersteuning

Het belangrijkste verbeterpunt is een nauwere samenwerking tussen verschillende partijen en voorzieningen, zoals: 

  • Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de sociale teams van de gemeente
  • en algemene voorzieningen, die door de gemeente gegeven worden. Zoals het verenigingsleven, onderwijs en kinderopvang

Zodat we op alle leefgebieden van mensen oplettend zijn en een kring vormen met als uitgangspunt: Samen Veilig. De nieuwe aanpak sluit aan bij het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.