B en w zien minder meeropbrengsten in leges dan verwacht en doen raad voorstel voor oplossing

U bekijkt een pagina uit het archief 17-09-2020

Voor het vergunnen van bouwactiviteiten, bestemmingsplanwijzigingen en projecten in de openbare ruimte heft de gemeente leges. Op dit moment zijn de leges die Bronckhorst hiervoor heft erg laag ten opzichte van omliggende gemeenten en het landelijke gemiddelde. De leges dekken ca. een vijfde van de kosten, onder meer omdat de kosten de laatste jaren alleen met de inflatie zijn gecorrigeerd.

In het coalitieakkoord is afgesproken geleidelijk toe te werken naar meer kostendekkende leges door de tarieven te verhogen. Hiervoor stelden b en w in de perspectiefnota (de vooruitblik naar de begroting in het najaar) van dit voorjaar voor deze heffing met ca. 28% te verhogen. Daarmee zou de heffing in Bronckhorst aansluiten bij die van vergelijkbare gemeenten. Inmiddels is gebleken dat in het opstellen van de perspectiefnota ten onrechte rekening is gehouden met meeropbrengsten van ca. 790.000 euro. B en w is direct op zoek gegaan naar oplossingen om de raad dit najaar een sluitende begroting voor te kunnen stellen en in 2022 het tekort structureel weg te werken.

Uitgangspunten voor begroting blijven intact

Voor de geplande investeringen die b en w in de perspectiefnota voorstelden, geldt dat zij deze in de begroting overeind houden. Denk aan de voorgenomen investeringen om onder meer het nieuwe zorgbeleid uit te voeren en gelden voor vernieuwing van het onderwijs, het op orde brengen van de sportaccommodaties, bedrijvigheid en duurzaamheidsprojecten.