Begroting 2021: Bronckhorst wil investeren in toekomst

In een turbulent jaar met grote onzekerheden werkt de gemeente hard aan het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Ondanks de coronacrisis kijken wij vooruit en investeren we in Bronckhorst voor de komende 15 jaar. Dit maken wij mogelijk binnen een sluitende begroting in deze uitdagende tijd.

De tekorten in de zorg vragen daarbij wel extra aandacht. We moeten zorg op een nieuwe manier inkopen, maar door de coronacrisis duurt dit langer dan verwacht. We houden daarom in totaal 2,5 miljoen euro achter de hand om het tekort in de zorg voor komend jaar te dekken. De tekorten voor de jaren daarna zijn daarmee in de nieuwe begroting nog niet opgelost. Voorstellen voor een structurele oplossing volgen daarom in de Perspectiefnota 2022-2025.

De begroting van de gemeente in 2021 is 85 miljoen euro. Wethouder Willem Buunk van financiën: “Bronckhorst heeft een sluitende begroting. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is voor veel gemeenten in Nederland steeds moeilijker te realiseren. Dat geldt ook voor Bronckhorst. In tijden van crisis is het juist belangrijk om vooruit te kijken.

Ruimte voor investeringen

Wij hebben onze begroting zo ingericht dat we ruimte maken voor investeringen die nodig zijn voor leefbaarheid, onderwijs en economie. Daarom stellen wij de raad voor om geld apart te zetten in een  bestemmingsreserve voor investeringen. Ook zorgen we er voor dat we voldoende geld in de algemene reserve houden voor de risico’s door de coronacrisis.

Reserveringen voor zorg

Maar we zien ook dat we voor zorg en welzijn keuzes moeten maken. Want de huidige zorg voortzetten zonder extra geld, lukt niet meer. Daarom vragen we de raad om het overschot van € 459.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor zorg en welzijn.

Focus op balans

Het kost ons meer moeite om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. We krijgen minder geld van het Rijk en de tekorten op zorg en welzijn blijven oplopen. We moeten zorgvuldig afwegen waar we ons geld aan kunnen besteden. Om de oplopende tekorten te stoppen, moeten we dus keuzes maken en focus houden. Wat is echt noodzakelijk en wat is wenselijk in onze dienstverlening en activiteiten voor en samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties?”

Investeringen voor de toekomst

Voorzieningen in Bronckhorst moeten aangepast worden aan de tijd, door een veranderende samenstelling van onze bevolking, ander sport- en winkelgedrag en achterstallig onderhoud. Doel is dat het in Bronckhorst voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is én blijft. Daarom investeren we komend jaar in de aanleg van fietsstroken en de inrichting van de Bloemenbuurt in Zelhem en de Oltmansstraat in Steenderen. We breiden de bedrijvenlocaties in de gemeente uit, om juist nú kansen voor de samenleving en de economie te creëren. Ook op het gebied van sport en onderwijs houden we rekening met de veranderde samenstelling van de bevolking. Dat is belangrijk om jongeren in Bronckhorst te houden. We  bouwen een toekomstbestendige middelbare school in Vorden. Daarnaast investeren we in goede sportvoorzieningen, die bijdragen aan een vitale leefstijl van onze inwoners.

Uitgaven in het komende jaar

We gaan in 2021 door met de uitvoering van ons woonbeleid, om jong en oud meer mogelijkheden te bieden in Bronckhorst te (blijven) wonen. We voeren de visie recreatie en toerisme uit en zijn aan de slag met onze vitale kernen. Daarmee houden we Bronckhorst aantrekkelijk en leefbaar. Om voorbereid te zijn op de Omgevingswet, presenteren we volgend jaar onze omgevingsvisie en eerste omgevingsprogramma. Deze stellen we op samen met inwoners en ondernemers. Onze gebiedsambtenaren en accountmanagers zetten zich in als verbindende schakel tussen inwoners, ondernemers en gemeente. Dat is ook in coronatijd heel belangrijk en waar mogelijk doen we dat digitaal. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het verbeteren van industrieterreinen, bijvoorbeeld bij het vinden van subsidiemogelijkheden. Met de Routekaart Bronckhorst  Energieneutraal 2030 als leidraad, realiseren we de eerste kleine zonneparken en plaatsen we elektrische laadpalen in de gemeente. Via het platform Op Morgen en het Energieloket ondersteunen we inwoners en ondernemers in hun duurzame acties. Denk aan leningen voor toekomstbestendig wonen of subsidie voor het afvoeren van regenwater. Daarnaast trekken we jaarlijks extra geld uit om de wegen in Bronckhorst op orde te brengen en initiatieven voor landschap te  ondersteunen.

Iedereen kan meedoen

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Bronckhorst mee kan doen aan de maatschappij. En dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Onze sociale teams en jobcoaches bieden inwoners alle vormen van ondersteuning aan, zowel op het werk als thuis. Het leerwerkcentrum in Zelhem helpt mensen bijvoorbeeld in hun ontwikkeling naar werk. De thuissituatie van jongeren en ouderen wordt beter ondersteund met informele zorg. Bijvoorbeeld met steungezinnen en activiteiten voor mantelzorgers. Daardoor is minder vaak professionele hulp nodig. We nemen knelpunten weg, gericht op armoede,  dementie en meedoen.

Gemeenteraad vergadert op 28 oktober en 5 november over begroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting opgesteld. Daarmee is deze nog niet definitief. De gemeenteraad kan nog veranderingen aanbrengen voordat zij de begroting vaststelt. In het Contact van 20 oktober komen de algemene beschouwingen van de politieke partijen op de plannen van het college. Op 28 oktober is een (online) commissievergadering over de begroting en 5 november is de besluitvormende (online) raadsvergadering. In het Contact van 10 november vindt u een verslag van de vergadering. Zo krijgt u een compleet overzicht van de begrotingsbehandeling van onze gemeente.

Gemeentelijke belastingen

Over de gemeentelijke belastingen zegt de wethouder van financiën: “We stellen voor de gemeentelijke belastingen (o.a. rioolrecht en onroerende zaakbelasting voor woningen en bedrijven), komend jaar alleen met het landelijke inflatiepercentage te verhogen (1,8%). Alleen voor de bouwleges is de verhoging groter. We willen deze kosten beter dekken en verhogen daarom die tarieven met 28%.” In de raad van eind november wordt de raad gevraagd deze tarieven vast te stellen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn onderdeel van het voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem dat vanaf 2021 ingaat. Hierover informeerden wij u al eerder en nam de raad op 24 september een besluit.

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2021

Categorie Aantal
Aantal inwoners 35.884
Leeftijd 0 t/m 17 5.986
Leeftijd 18 t/m 64 20.317
Leeftijd 65 t/m 74 5.441
Leeftijd 75 en ouder 4.140
Aantal woningen 16.360
Openbaar groen ca. 195 ha.
Aantal wegen 666 km
Hectare land 28.347
Binnenwater 295

Ons huishoudboekje in één overzicht

De begroting van de gemeente is te vergelijken met uw huishoudboekje: er zijn inkomsten en uitgaven. De inkomsten van een gezin bestaan bijvoorbeeld uit salaris, kinderbijslag en teruggaaf van de belasting. Daar tegenover staan uitgaven als wonen, gas, water, licht, eten, sport en kleding. De gemeente heeft ook  inkomsten en daarnaast veel zaken waar zij geld aan uitgeeft. Een huishoudboekje moet kloppen, ook dat van ons. Hieronder ziet u de gemeentelijke begroting voor 2021 in één overzicht.

Gemeentelijke begroting 2021 met alle inkomsten en uitgaven op een rij

Bekijk de begroting ook op programmabegroting.bronckhorst.nl. Op deze site ziet u in één oogopslag met welke programma’s we onze taken gaan uitvoeren. Ook kunt u direct doorklikken naar de plannen en beleid. Leest u de begroting liever op papier? Dat kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden.