Bronckhorst schoner, veiliger, gezonder en mooier

U bekijkt een pagina uit het archief 19-02-2019

Het uitvoeringsprogramma Handhaving 2019 is vastgesteld. In dit programma staat wat we gaan doen aan toezicht en handhaving. Er komt extra toezicht en handhaving op wonen, natuur, landbouw, landschap, leegstand en ruimtelijke ordening. Speciale aandacht gaat uit naar recreatieparken, campings en solitaire recreatiewoningen om daar onder andere permanente bewoning tegen te gaan.

Het uitvoeringsprogramma 2019 is opgesteld volgens het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017 – 2022. Het geeft aan welke keuzes we maken bij de uitvoering van de handhavingstaken. Dit zijn taken voor het omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Basisregistratie Personen (BRP), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en Horecawet. Het beleid voorkomt willekeur en geeft u duidelijkheid en rechtszekerheid.

Jaarverslag 2018

Naast het uitvoeringsprogramma stellen wij elk jaar een jaarverslag op. Daarin leggen we verantwoording af over de geleverde prestaties en de behaalde beleidsdoelen. In 2018 zijn de geplande activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2018 grotendeels gerealiseerd en zijn de gestelde doelen uit het handhavingsbeleid behaald. In 2018 zijn goede stappen gezet om tot een transparante, stuurbare en sociale manier van toezicht en handhaving te komen. In alle situaties wordt geprobeerd om in goed overleg te komen tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Dit wordt ook wel sociaal handhaven genoemd. Als het gesprek niet leidt tot een oplossing, is handhavend optreden noodzakelijk.

In 2018 zijn er 67 waarschuwingsbrieven verzonden. Toen is 9 keer een vooraankondiging last onder bestuursdwang/dwangsom en 12 keer een last onder bestuursdwang/dwangsom opgelegd. Vorig jaar hebben we 5 keer sloop- en bouwwerkzaamheden stilgelegd in combinatie met een dwangsom.