De raad vergadert op 2 juli 2020

U bekijkt een pagina uit het archief 03-07-2020
Foto van de raad in vergadering

De gemeenteraad vergadert op 2 juli vanaf 20.00 uur. In verband met de huidige corona-maatregelen vergadert de gemeenteraad in principe digitaal. De publieke tribune is vanwege de maatregelen tijdelijk gesloten. Mocht de vergadering om technische redenen alsnog in het gemeentehuis plaatsvinden, dan blijft de tribune gesloten. U kunt de vergadering in beide gevallen live volgen via de pagina 'Gemeenteraad'

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Afscheid Arno Spekschoor en benoeming Anne Roerdink (CDA)

Arno Spekschoor is benoemd als wethouder in de gemeente Borne. Daarmee stopt zijn raadslidmaatschap automatisch. Anne Roerdink wordt voorgedragen als zijn opvolger in de CDA-fractie in onze gemeenteraad.

Voortgezet onderwijs VO Vorden

In oktober 2018 hebben b en w opdracht gegeven tot een scenario- en locatieonderzoek met betrekking tot het voortgezet onderwijs, de sporthal en sportvelden in Vorden. Eind 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het voortgezet onderwijs in Vorden wil behouden, onder voorwaarde dat onafhankelijk onderzoek aantoont dat de school voor lange tijd levensvatbaar is. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft hier onderzoek naar gedaan. Het college stelt de raad onder meer, op basis van de resultaten uit dit onderzoek, voor om een nieuw schoolgebouw in combinatie met een sporthal te realiseren aan de Almenseweg in Vorden, die de huidige verouderde school van het Kompaan College en sporthal ’t Jebbink vervangt. Voor de realisatie stellen zij voor een gemeentelijke investering van 16,4 miljoen beschikbaar te stellen. Over dit onderwerp hebben verschillende inwoners en vertegenwoordigers van organisaties ingesproken tijdens de commissievergadering van 17 juni 2020. 

Uitwerking motie 12-2, Feitenonderzoek kosten afvalinzameling

Begin 2020 bleek dat de verwachte opbrengst van de afvalstoffenheffing in 2020 de aan de afvalinzameling verbonden kosten niet volledig dekt. Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad drie moties over dit onderwerp aangenomen. Een daarvan was de opdracht voor een onafhankelijk financieel-technisch feitenonderzoek naar de wijze van berekenen van de kosten. De raad wordt onder meer voorgesteld de resultaten uit dit onderzoek te gebruiken voor het uitwerken van de verschillende scenario’s voor afvalinzameling en afvalstoffenheffing. In september wordt de inhoudelijke discussie gevoerd over die uitwerking.

Deelname in coöperatie De Marke

Proefboerderij De Marke gaat na 30 jaar verder als zelfstandig coöperatief agro-innovatiecentrum. De Marke heeft de potentie om haar huidige (inter)nationale rol als koploper in kringlooplandbouw verder te versterken en te verbreden. Het college stelt de raad voor om lid te worden van de coöperatie en 5 certificaten van 5.000 euro te kopen.


Corona

Het college informeert de gemeenteraad over de Bronckhorster situatie.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken'?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.