De raad vergadert op 23 september 2021

Foto van vergadering in de raadzaal

De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 september vanaf 20.00 uur. U kunt deze vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere:

Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 1.0

In het klimaatakkoord is bepaald dat regio’s moeten samenwerken aan een energiestrategie. De acht gemeenten in de Achterhoek doen gezamenlijk een bod via de Regionale Energiestrategie Achterhoek. Het bod van de regio Achterhoek is 1,35 TWh aan zon en wind. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Achterhoekse RES 1.0.

Verklaring van geen bedenkingen twee extra woningen bij de Prinsenweg 18 in Hoog-Keppel

Het oude Aviko-terrein staat al een geruime tijd leeg. Op het terrein staat nog een oude directeurswoning. Op 11 mei 2020 is een principeaanvraag gedaan om twee extra woningen te realiseren en in de bestaande directeurswoning ook een woning te realiseren. De twee extra woningen worden gerealiseerd in één woongebouw met een maximale inhoud van 1.000 m3. Omdat deze principeaanvraag afwijkt van het bestaande bestemmingsplan, wordt de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven

Verbouwing sportkantine ’t Jebbink

Sporthal ’t Jebbink in Vorden wil de kantine uitbreiden. Op dit moment is de kantine te klein om een passende dienstverlening te bieden. Het plan is om toiletruimtes en muren te verplaatsen. Er zullen geen extra vierkante meters aan het gebouw toegevoegd worden. De raad wordt gevraagd een krediet van € 58.350 beschikbaar te stellen voor de verbouwing

Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een opslaghal aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo

Aan de Rouwenoordseweg 12 is TenneT gevestigd. TenneT wil op deze locatie graag een opslaghal bouwen voor noodmateriaal, zodat bij calamiteiten snel met materiaal richting de locatie met problemen gereden kan worden. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze opslaghal

Beleidsplan en verordening schuldhulpverlening 2021-2025

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de verplichting opgenomen dat de gemeente voor een periode van maximaal vier jaar een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening in zijn gemeente. Voor Bronckhorst is de schuldhulpverlening uitgewerkt in het beleidskader ‘Gewoon meedoen 2019-2023’. De uitwerking van de beleidsnota die nu aan de raad voorligt voldoet aan de wettelijke plicht uit de Wgs en is in nauwe samenhang met het beleidskader opgesteld. Daarnaast is in de beleidsnota de huidige werkwijze aangescherpt en is de specifieke inzet voor de komende periode vastgesteld. De raad wordt gevraagd de beleidsnota en bijbehorende verordening vast te stellen

Evaluatie samenwerking Achterhoek Ambassadeurs 2021

Het bureau Berenschot heeft een evaluatie uitgevoerd over de samenwerking binnen de Achterhoek Ambassadeurs. Deze evaluatie is gepresenteerd aan de Achterhoek Raad en aan de begeleidingscommissie, waarna het rapport definitief is opgeleverd. De belangrijkste conclusie is dat het goed gaat met de samenwerking en dat de brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie en de reactie van de Achterhoek Board en in te stemmen met de actiepunten van de Board en met de reactie op de aanbiedingsbrief van de Board.

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de Pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Bronckhorst. Er is gekeken of de pilot binnen de kaders van de raad is uitgevoerd en hoe er is gecommuniceerd met de raad. Ook is er gekeken of de doelstelling gerealiseerd is. In het tweede deel van het onderzoek is er aandacht voor de wijze waarop de jongeren die aan de pilot meededen het proces en het resultaat hebben beoordeeld. Op basis van de verkregen informatie is er gekeken naar de rol en positie van de raad. De raad wordt gevraagd de conclusies en aanbevelingen uit het rapport te betrekken bij toekomstige beraadslagingen over (woningbouw-)projecten en het college te adviseren conform het raadsvoorstel

Deelname Landelijk Ontwikkelfonds (aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking)

Door vijf Achterhoekse gemeenten is een aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking opgericht met als doel om lokale coöperatieve projecten te ondersteunen met een geldlening. Er bestaat inmiddels ook een Landelijk Ontwikkelfonds. De Achterhoekse gemeenten hebben besloten aan te willen sluiten bij dit ontwikkelfonds, waardoor het aanjaagfonds niet meer nodig is. De raad wordt voorgesteld het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,25 miljoen voor het aanjaagfonds te herroepen en maximaal € 500.000,- beschikbaar te stellen voor deelname aan het Landelijk Ontwikkelfonds. 

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.