De raad vergadert op 24 november 2022

U bekijkt een pagina uit het archief 26-11-2022
Foto van vergadering in de raadzaal

Op 24 november vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.Hieronder leest u wat er deze avond onder andere op de agenda staat.

Aanwijzen tweede plaatsvervangend griffier

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om mevrouw E. Koeslag aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier.

Onderzoek rekenkamercommissie digitale veiligheid en privacy

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de informatieveiligheid en privacy binnen de gemeente. Gemeenten verwerken steeds meer persoonlijke en gevoelige data en uit recente voorbeelden bij andere gemeenten is gebleken dat beveiligingsrisico’s kunnen leiden tot hacks en datalekken. Er is onderzocht welke kwetsbaarheden de beveiliging van de informatie in onze gemeente kent en op welke wijze Bronckhorst omgaat met de privacygevoelige gegevens en informatie waarover we beschikken. De raad wordt onder andere gevraagd dit onderzoeksrapport vast te stellen en de conclusies uit het onderzoek over te nemen.

Oplegnota jaarschijf 2023 bij meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost-Nederland

Het huidige meerjarenbeleidsplan (MJBP) van de politie Oost-Nederland loopt eind 2022 af. B en w besloten het MJBP met één jaar te verlengen en in te stemmen met het opgestelde jaarplan met de belangrijkste prioriteiten voor 2023. Zij vragen de raad hier ook mee in te stemmen.

(her-) Benoeming van de leden voor de Welstandscommissie

Onze gemeente heeft sinds 1 januari 2020 een Welstandscommissie. Deze commissie beoordeelt de grotere omvangrijke omgevingsvergunningen, waarbij ook aandacht wordt gevraagd voor stedenbouwkundig en/of landschappelijk uitgangspunten. B en w vragen de raad om met terugwerkende kracht de leden (her-) te benoemen tot de Omgevingswet in gaat.

Doorstart Raadswerkgroep Sociaal Domein

De raadswerkgroep Sociaal Domein zet zich in voor het vroegtijdig betrekken van de raad bij het besluitvormingsproces en de informatievoorziening op het gebied van het sociaal domein. De werkgroep concludeerde dat het maken van een doorstart belangrijk is. Een voorstel tot aanpak en uitvoering voor de raadswerkgroep Sociaal Domein ligt nu voor. De raad wordt gevraagd om de raadswerkgroep te benoemen voor de periode 2022-2026, in te stemmen met de beschreven aanpak en uitvoering en een aantal leden te benoemen voor de werkgroep.

Verklaring van geen bedenkingen Rouwenoordseweg 12 in Hummelo

De raad wordt voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een opslaghal en buitenopslag aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo. Deze verklaring van geen bedenkingen wordt definitief als er geen zienswijzen worden ingediend op de voorgenomen omgevingsvergunning.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.