De raad vergadert op 24 september 2020

De gemeenteraad vergadert op 24 september vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In verband met de huidige coronamaatregelen is de publieke tribune tijdelijk gesloten. U kunt de vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.


Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Afval- en grondstoffenplan gemeente Bronckhorst 2021 – 2025

In februari 2020 heeft de raad via moties aan het college de opdracht gegeven een nieuw feitenonderzoek te doen naar de kosten van de afvalinzameling, scenario’s te ontwikkelen voor een nieuw grondstoffenplan en een evaluatie te doen van het proces van het afgelopen jaar. Het feitenonderzoek is op 2 juli 2020 besproken in de raad. De raad is inmiddels ook geïnformeerd over de scenario’s voor de afvalinzameling en afvalstoffenheffing. Het nieuwe afval- en grondstoffenplan ligt nu voor aan de raad, hierin is gekozen voor scenario 2A. De belangrijkste gevolgen van dit scenario zijn dat de keuzecontainer voor het restafval verdwijnt, dat de zorgcontainer gehandhaafd wordt en dat er gestopt wordt met de afzonderlijke inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Dit plan geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2025. De raad wordt onder andere gevraagd het afval- en grondstoffenplan vast te stellen en daarmee te kiezen voor scenario 2A.

Verklaring van geen bedenkingen en initiatieven voor zonnevelden tot en met 2 megavoltampère (MVA)

B en w vragen de raad de initiatieven tot realisatie van zonnevelden t/m 2 MVA aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor een ‘verklaring  van geen bedenkingen’ van de raad niet noodzakelijk is. Dit geldt voor initiatieven die in overeenstemming zijn met de ruimtelijke kaders uit de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. Voordeel hiervan is dat de doorlooptijd van de procedure voor vergunningsverlening aanmerkelijk verkort wordt.

Voortgangsrapportage woonvisie 2019 – 2020 en verhogen prijsgrens starterswoning

In juli 2019 heeft de raad de lokale woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ vastgesteld. B en w beoordelen woningbouwinitiatieven aan de hand vastgestelde afwegingscriteria. De raad wordt nu geïnformeerd over de ervaringen met de woonvisie en het afwegingskader. Deze ervaringen zijn opgenomen in een voortgangsrapportage. Een belangrijke conclusie is dat de bovengrens van 200.000 euro voor een starterswoning te laag is. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgangsrapportage en de woonvisie 2019 – 2025 aan te passen door de prijsgrens voor een starterswoning te verhogen naar 225.000 euro. Dit biedt starters meer mogelijkheden.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken'?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.