De raad vergadert op 25 april 2019

Foto van de raad in vergadering

Op 25 april 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Veegplan 2019-1

Twee keer per jaar ‘veegt’ de gemeente Bronckhorst alle initiatieven waar een aanpassing in het bestemmingsplan Landelijk gebied voor nodig is, bij elkaar en behandelt deze in één keer. Dit noemen we een veegplan. Het voordeel is dat dit goedkoper is voor inwoners en efficiënter voor de gemeente, omdat alles in één pakket en in één procedure besloten kan worden. De raad behandelt in dit veegplan 17 initiatieven.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied, Veegplan 2019-1

Ook voor alle aanpassingen van het Stedelijk bestemmingsplan ligt een veegplan voor. Hierin zijn 13 initiatieven opgenomen, waarvoor instemming van de raad wordt gevraagd. Het overzicht met planonderdelen (initiatieven) van beide Veegplannen kunt u vinden bij de agenda van de raadscommissie via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Ambitiebepaling Omgevingswet gemeente Bronckhorst

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bronckhorst wil een omgevingsbeleid waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties optimaal in staat zijn initiatieven te nemen, waarin de gemeente kan sturen op haar taken en maatschappelijke doelen en waarmee de kwaliteit van de leefomgeving wordt geborgd. B en w vragen de raad het ambitiedocument vast te stellen.

Stappenplan onderzoek en registratie integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst 2019

Het is bij het onderwerp integriteit belangrijk dat er geen discussie kan ontstaan over onderdelen in de tekst van de te doorlopen procedure. Bij de evaluatie van het huidige stappenplan bleek dat een enkel tekstonderdeel op meerdere manieren uitgelegd kon worden. Dit wordt aangepast. De raad wordt gevraagd het nieuwe stappenplan goed te keuren en het oude stappenplan van 2017 in te trekken.

Ondernemersfonds bedrijventerreinen Zelhem

Industriekring Zelhem ziet graag een ondernemersfonds opgezet om op de bedrijventerreinen De Vinkenkamp, Het Blek, Industriepark en De Hogevoort in Zelhem parkmanagement in te kunnen voeren. Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. Deze samenwerking kan leiden tot inkoopvoordelen (energie, afvalverwerking) of het realiseren van faciliteiten (beveiliging), die voor individuele bedrijven niet of lastig haalbaar zijn. B en w vragen de raad om reclamebelasting in te voeren om zo het ondernemersfonds te vullen.

Concept Veiligheidsstrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022

De Politie Oost-Nederland heeft op basis van de prioriteiten van 76 gemeenten een veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan gemaakt. De vier thema’s zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit en informatie gestuurd werken. B en w vragen de raad in te stemmen met de plannen, zodat de politie aan de slag met het uitvoeren en leveren van diensten.

Regionaal sportakkoord 2020-2030 Achterhoek in Beweging

De Achterhoekse gemeenten stellen sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek centraal. Hiervoor is een beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging opgesteld. De raad wordt gevraagd in te stemmen met dit regionale sportakkoord.

Verordening toekomstbestendig wonen lening

De gemeente heeft alle leningen voor het verduurzamen van woningen samengevoegd tot één nieuwe lening: de Toekomstbestendig wonen lening. Het gaat om de Duurzaamheidslening, de Blijverslening en de Kluswoninglening. Het doel van de lening is verbetering van bestaande woningen. Het overgrote deel van de woningen in Bronckhorst staat er al en heeft aandacht nodig om toekomstbestendig te worden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze nieuwe lening en de oude verordeningen in te trekken.

Verkeersmaatregelen Wildenborchseweg

Via een burgerinitiatief hebben enkele bewoners van de Wildenborchseweg aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Wildenborchseweg in Vorden. Samen met de initiatiefnemers zijn maatregelen bepaald om de snelheid te verlagen en daarmee de veiligheid te verhogen. Naast het aanpassen van de bestaande verhoogde kruisingen is besloten vier plateaus en drie chicanes aan te leggen. Andere aanpassingen zijn onder meer de voorrang bij de chicanes en het instellen van een inhaalverbod. De raad wordt gevraagd € 250.000 beschikbaar te stelen voor de maatregelen.

Meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan vindt u op de pagina over de gemeenteraad.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.