De raad vergadert op 9 juli 2020

U bekijkt een pagina uit het archief 10-07-2020
Foto van de raad in vergadering

De gemeenteraad vergadert op 9 juli vanaf 17.00 uur(!). In verband met de huidige corona-maatregelen vergadert de gemeenteraad in principe digitaal. De publieke tribune is vanwege de maatregelen tijdelijk gesloten. Mocht de vergadering om technische redenen alsnog in het gemeentehuis plaatsvinden, dan blijft de tribune gesloten. U kunt de vergadering in beide gevallen live volgen via de pagina 'Gemeenteraad'. 

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Jaarstukken 2019

Met de jaarstukken leggen b en w verantwoording af over wat we hebben gedaan, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2019 bedraagt € 82 mln. en sluit met een negatief resultaat van € 1,2 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door een tekort op zorg, dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. In 2019 voerden we veel gesprekken met inwoners en organisaties over onderwerpen als (jongeren)huisvesting, inrichting openbare ruimte en sportaccommodaties. We werkten aan de invoering van de Omgevingswet en het ondernemersklimaat. Ook ondersteunden we mooie initiatieven vanuit de samenleving, zoals een parkeerterrein in Drempt, een voedselbos in Halle, een buurttuin in Zelhem, de verhuizing van de Voedselbank en maatregelen voor de verkeersveiligheid in Toldijk en Wichmond/Vierakker. We lanceerden het platform ‘Op Morgen’, met informatie en inspiratie over duurzaamheid. De raad stelde de routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 en het plan Samen voor biodiversiteit vast. Een aantal budgetten van projecten (€ 1 mln) die al wel in de begroting waren meegenomen maar nog niet zijn afgerond, schuiven we door naar 2020. De raad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen.

1e Tussenrapportage

In deze tussenrapportage geven b en w een financiële tussenstand voor het lopende jaar, met informatie over afwijkingen van de uitgaven ten opzichte van de begroting. De tussenrapportage laat een negatief resultaat zien van € 1,8 mln. Dit wordt veroorzaakt door een tekort van € 1,1 mln. op de lagere inkomsten en hogere lasten uit afvalinzameling en een tekort van € 0,7 mln. door overige extra uitgaven. Die extra uitgaven zijn bijvoorbeeld lagere opbrengsten uit toeristenbelasting (vanwege de coronacrisis), een extra bijdrage voor herstel van de gevel van theater Amphion in Doetinchem, hogere kosten voor leerlingenvervoer en een tegenvallend jaarresultaat uit onze deelname aan de Omgevingsdienst Achterhoek. Ook het voorstel van b en w om de regeling reductie energiegebruik ook voor minima in Bronckhorst beschikbaar te stellen, zorgt voor extra uitgaven (€ 60.000). Met deze regeling stellen we energiepakketten beschikbaar waarmee inwoners hun energieverbruik  kunnen verlagen. Het tekort in de zorg (2,2 mln.) laten we hier buiten beschouwing, omdat dit bedrag wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. B en w vragen de raad de tussenrapportage vast te stellen.

Perspectiefnota 2021-2024

De perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting. Rekening houdend met lagere inkomsten vanuit het rijk en oplopende kosten, stellen b en w een aantal extra uitgaven en duurzame investeringen voor. Goede zorg voor inwoners die dat nodig hebben is belangrijk. De extra middelen van het rijk zijn nog niet voldoende om de stijgende kosten voor de zorg te dekken. B en w stellen daarom voor om eenmalig  € 2 mln. toe te voegen aan de speciale bestemmingsreserve voor het sociaal domein, om een andere opzet van de zorg door te kunnen voeren. Ook willen b en w ruimte € 12 mln. vrij maken voor onderwijs, om te kunnen investeren in het voortgezet onderwijs in Vorden en voor toekomstige plannen voor verbetering van huisvesting van het basisonderwijs. Voor investeringen in de binnensportaccommodaties wordt nu rekening gehouden met een bedrag van € 9,55 mln. Voor investeringen in de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied € 10 mln, voor investeringen in de herstructurering van industrieterreinen € 1,4 mln. Een eenmalige subsidie is opgenomen voor sportvelden voor de voetbalverenigingen in Vorden, Hengelo en Keijenborg. Het geld voor de zorg en de grote investeringen komt voor een deel uit de algemene reserve. Naast de investeringen zijn er jaarlijks onder meer extra uitgaven nodig om wegen in Bronckhorst op orde te brengen (€ 460.000).

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken'?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.