De raadscommissie vergadert op 16 mei 2019

U bekijkt een pagina uit het archief 17-05-2019
De gemeenteraad in vergadering

Op 16 mei 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

 

Jaarstukken 2018

In de jaarrekening leggen we verantwoording af over wat we hebben gedaan in 2018, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2018 bedraagt 77 miljoen euro en sluit met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro. De tekorten op zorg en afval rekenen we in dit bedrag niet mee, omdat dit al eerder bekend was en grotendeels verwerkt wordt in speciaal daarvoor gereserveerde reserves. Verder is het voorstel de budgetten (in totaal 694.000 euro) van enkele projecten die nog lopen of later van start gaan door te zetten naar 2019 en 2020. Wat gebeurde er in 2018? Onder meer zijn veel mooie initiatieven voor duurzaam Bronckhorst gerealiseerd, denk aan slimme LED verlichting in lantaarnpalen in de hele gemeente. Ook is samen met inwoners en ondernemers energiek gewerkt aan o.a. plannen voor Vitale kernen en de Economische agenda. We versterkten ons relatiebeheer met ondernemers door met een team van accountmanagers aan de slag te gaan. de pilot woningbouw jongeren en kluswoninglening geïntroduceerd etc. De raad wordt gevraagd de jaarrekening vast te stellen. 

1e Tussenrapportage

In de tussenrapportage staat informatie over afwijkingen van de uitgaven ten opzichte van de begroting. Deze 1e rapportage laat een extra tekort van 530.000 euro zien. Dit bestaat uit een voordeel op de zorg van ca. 425.000 euro en een tekort op de overige programma’s van de begroting van ca. 955.000 euro. Op het gebied van zorg is het tekort iets minder groot door onder meer een eenmalige uitkering van het rijk. Het tekort is echter nog steeds groot (ca. 2,3 miljoen euro). Voor 2019 is hiervoor een reservepot beschikbaar, maar voor de jaren daarna zoeken we naar oplossingen. De hogere bijdragen voor de gemeenschappelijke regelingen VNOG (veiligheidsregio) en ODA (omgevingsdienst) en de stijgende kosten voor afvalinzameling en -verwerking zorgen onder meer voor het toegenomen tekort in de andere programma’s (dat in totaal 2,1 miljoen bedraagt). B en w vragen de raad de tussenrapportage vast te stellen. 

Perspectiefnota 2020-2030

De Perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting in 2020. Op dit moment voorzien we een tekort van iets meer dan 1 ton. We kunnen de diverse kostenstijgingen nog opvangen, maar moeten de komende tijd kritisch kijken naar mogelijkheden om gewenste investeringen, in bijvoorbeeld onderwijs, het wegwerken van achterstallig onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte en het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving, te kunnen doen binnen een sluitende begroting. B en w vragen de raad welke uitgangspunten voor hen belangrijk zijn om in de begroting dit najaar rekening mee te houden. Dit vormt de basis voor de besparingen die we zoeken om de investeringen uit te kunnen voeren.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.