GBB, CDA en PvdA presenteren coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’

U bekijkt een pagina uit het archief 30-06-2022

De fracties van GBB (8 zetels), CDA (6 zetels) en PvdA (2 zetels) presenteren met veel enthousiasme hun coalitieakkoordBouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’. De beoogde 4 wethouders voor de periode 2022-2026 zijn Evert Blaauw en Emmeke Gosselink (GBB), Wilko Pelgrom (CDA) en Antoon Peppelman (Pvda).

Het akkoord is de leidraad voor de fracties om hun ambities en doelen voor de periode 2022-2026 te realiseren. Met elkaar gaan zij voor:

 • Kansengelijkheid in een sterke economie
 • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst
 • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving
 • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen.
 • Dienstbare overheid

In de raad van 23 juni wordt het coalitieakkoord besproken en is de benoeming van de wethouders. De coalitie kijkt er enorm naar uit de komende periode met samen inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen aan de slag te gaan voor Bronckhorst. Na de zomer gaat het college met de samenleving in gesprek over de uitwerking van het akkoord. Deze input betrekken zij bij de plannen en stappen die zij de komende vier jaar gaan zetten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Op de foto van links naar rechts: Antoon Peppelman, Emmeke Gosselink, Evert Blaauw, Wilko Pelgrom

Kansengelijkheid in een sterke economie

In Bronckhorst verdient iedereen een stevige basis op het gebied van taal, werk, wonen, en inkomen. De coalitie zet daarom in op het tegengaan van kansenongelijkheid en het scheppen van goede voorwoorden voor een bloeiende economie.

Dat doen ze onder andere door:

 • Het opstellen van een armoedebeleid, rekening houdend met de steeds hogere kosten voor levensonderhoud en energie
 • Samen met netwerkpartners de arbeidsparticipatie in de samenleving te vergroten
 • De aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt te optimaliseren
 • Het bieden van voldoende ruimte en faciliteiten voor ondernemers en bedrijven

Mooi wonen in vitaal Bronckhorst

De in februari vastgestelde Omgevingsvisie is en blijft het uitgangspunt voor de flinke stappen die de coalitie wil zetten op het gebied van wonen en leefbare kernen met aandacht voor zorg, een gevarieerd en duurzaam woonprogramma en kansen in het buitengebied.

Hiervoor zetten zij in op:

 • Voldoende duurzame en betaalbare woningen voor alle doelgroepen in alle kernen
 • Voor iedereen mooi wonen in Bronckhorst in alle levensfasen
 • Het ontwikkelen van een lange termijn strategie, zodat er ook in de toekomst voldoende aanbod is voor de vraag van inwoners
 • Het mooie proces van Vitale kernen voortzetten en breder trekken met ruimte voor initiatieven in alle kernen

Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving

De partijen gaan voor een vitaal Bronckhorst waar het mooi wonen, werken en ontmoeten is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid kunnen deelnemen aan de maatschappij door een sterk sociaal netwerk. Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning of specialistisch maatwerk. De nadruk ligt op preventie om langdurige problemen te voorkomen.

Dit willen ze bereiken door onder andere:

 • Het creëren voldoende ontmoetingsplekken en sterke verenigingen voor een breed sociaal netwerk
 • Voldoende voorzieningen en een aantrekkelijk aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd
 • Het inzetten op een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met goede speelplekken, aandacht voor een groene omgeving en meer mogelijkheden om te ontmoeten, sporten en bewegen

Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen.

Het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het versterken van landschapselementen is belangrijk voor het behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteit van het gebied waarin wij met elkaar leven. Urgent is het vraagstuk rondom de energietransitie. De focus ligt daarbij op besparen, isoleren, opwek en actieve ondersteuning aan inwoners die duurzaamheidsmaatregelen nemen.

De coalitie wil de landschappelijke kwaliteit vergroten door:

 • Het versterken van de kenmerkende groenstructuren, bomen en andere landschapselementen
 • Samen te werken met landbouw-, natuur- en andere betrokken organisaties en bewonersvertegenwoordigers
 • Het landschap in staat te laten zijn de effecten van het veranderende klimaat op te vangen
 • Het accent te leggen op de energietransitie en deze aantrekkelijk, mogelijk en betaalbaar voor iedereen te maken

Dienstbare overheid

De coalitie wil een dienstbare en dienstverlenende overheid zijn aan de Bronckhorster samenleving. Inwoners en ondernemers moeten zich gehoord en gesteund voelen door de gemeente. Bij het bereiken van hun doelen willen zij besturen vanuit realisme. Dit vraagt om een continu gesprek en afstemming met de samenleving. Daarom gaat het college onder andere na de zomer on tour en nemen ze de reacties uit de samenleving mee bij de uitwerking van het coalitieakkoord. In samenspraak met samenleving en raad wil de coalitie werken aan:

 • Het versnellen van processen en vergroten van de realisatiekracht met name op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening
 • Goede participatie bij het ontwikkelen van plannen
 • Transparante communicatie

Raadsvergadering 23 juni

Het coalitieakkoord wordt besproken in de raad van 23 juni a.s. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf 20.00 uur bijwonen in het gemeentehuis of de bijeenkomst live volgen. Ook staat dan de benoeming van de nieuwe wethouders op de agenda.

Nieuwe college

Naast burgemeester Marianne Besselink is beoogd dat het nieuwe college gaat bestaan uit de volgende vier wethouders:

 • huidig GBB-wethouder Evert Blaauw uit Zelhem
 • Emmeke Gosselink uit Steenderen voor GBB, zij is nu strategisch adviseur bij woningcorporatie Vivare
 • Wilko Pelgrom uit Drempt voor het CDA, hij is nu projectmanager bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Antoon Peppelman uit Zelhem voor de PvdA, hij was al eerder wethouder in Bronckhorst (2014-2018) en de afgelopen jaren wethouder in Haaksbergen.

De voorgestelde portefeuilleverdeling is globaal als volgt:

 • Evert Blaauw (wethouder): Zorg en Sport
 • Emmeke Gosselink (wethouder): Wonen en Ruimtelijke ordening
 • Wilko Pelgrom (wethouder): Landschap, Landbouw en Energietransitie
 • Antoon Peppelman (wethouder): Financiën, Arbeid en Participatie
 • Marianne Besselink (burgemeester): Openbare orde en Communicatie