Gemeente en Kompaan College zetten volgende stap nieuwe VO school in Vorden

U bekijkt een pagina uit het archief 10-01-2022

Sluiten intentieovereenkomst en vaststellen ruimtelijke kaders. Het Kompaan in Vorden en de gemeente bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs in Bronckhorst. De huidige gebouwen van Het Kompaan zijn sterk verouderd en niet geschikt voor het eigentijdse onderwijsconcept van de school.

Met een nieuwe school aan de Almenseweg in Vorden willen we het voortgezet onderwijs in de gemeente behouden en een impuls geven. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. B en w stelden half december de ruimtelijke kaders vast en stemden in met de intentieovereenkomst. Ook de Raad van Toezicht van het schoolbestuur stemde met de intentieovereenkomst in. Met het sluiten van de intentieovereenkomst tussen school en gemeente zijn definitieve afspraken gemaakt over de ruimtelijke kaders voor de inrichting en het ontwerp van het gebouw en de omgeving, en afspraken over participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het gefaseerd beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de school uit het door de gemeenteraad voor de nieuwbouw vastgestelde gemeentelijke budget.

Wethouder Hofman van onderwijs: “De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs, waarin innovatief leren en ondernemen samenkomt, is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst. We zetten met de intentieovereenkomst en de ruimtelijke kaders de volgende stap in het realiseren van de nieuwe school, die duurzaam plek gaat bieden aan ca 400 kinderen uit de buurt.”

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. De voorbereidingen voor de nieuwbouw gebeuren onder andere in overleg met de school en de omwonenden. De ruimtelijke kaders zijn opgesteld na verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners en in overleg met Het Kompaan. De kaders gaan over de uitstraling van het gebouw, positionering gebouw, verkeersaspecten, duurzaamheidsaspecten, aan te leggen groen, etc. en vormen de handreiking voor de verdere planontwikkeling. De gemeente en de school stemden in met de intentieovereenkomst met financiële afspraken en afspraken over verantwoordelijkheden. Hierin is afgesproken dat de school zorgt voor de uitwerking van het bestemmingsplan (in samenwerking met de gemeente). De gemeente brengt het bestemmingsplan vervolgens in procedure volgens wet- en regelgeving en levert voor de bouw een bouwrijpe kavel op. Verder wordt de school bouwheer en gaat daarmee over het ontwerp en de bouw van hun nieuwe huisvesting. Zij gaat hierover het overleg voeren met omwonenden en neemt de ruimtelijke kaders als uitgangspunt. 

Onderscheidend onderwijsaanbod

In de nieuwbouw kan de school een uitgebreid en onderscheidend onderwijsaanbod bieden voor een gezonde exploitatie en behoud van VO in Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod. Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft hiermee binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden.