Gemeente gaat mogelijkheden voor wonen in buitengebied verruimen

U bekijkt een pagina uit het archief 21-09-2021

Sinds de vaststelling van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ in 2019 zijn er veel woningbouwplannen bij ons ingediend, zowel voor de kernen als het buitengebied. Voor het buitengebied gaat het onder andere om woningsplitsingen, functiewijziging van bijgebouwen en het bouwen van een of meer woningen in ruil voor het slopen van voormalige agrarische bebouwing.

De huidige woonvisie biedt al mogelijkheden voor het toevoegen van woningen in het buitengebied, maar er blijkt in de praktijk behoefte aan een verdere verruiming van die mogelijkheden. Tegelijkertijd zien wij ook kansen om diverse opgaven in het buitengebied in samenhang op te pakken, zoals vrijkomende agrarische bebouwing, de zoektocht naar locaties voor nieuwe bedrijven en energietransitie.
 
Omdat wij de kwaliteit van het landschap en buitengebied wil behouden en versterken, werken wij aan verruiming van de kaders voor wonen in het buitengebied. Hieruit zal blijken in welke gevallen wij wel of geen medewerking verlenen aan woningbouw en onder welke voorwaarden. 

Is uw woningbouwinitiatief voor het buitengebied eerder afgewezen?

Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van de woonvisie. Vervolgens bekeken wij alle eerder afgewezen woningbouwinitiatieven opnieuw. Initiatiefnemers met een plan voor het stedelijk gebied dat we nu wel kansrijk achten, hebben hierover al bericht van ons ontvangen.
Voor oude én nieuwe woningbouwinitiatieven in het buitengebied geldt dat de gemeenteraad eerst moet instemmen met het voorstel over de verruiming van mogelijkheden voor wonen in het buitengebied, voordat we hier uitsluitsel over kunnen geven. De verwachting is dat de gemeenteraad hier eind 2021 een besluit over neemt.”