Gevolgen PAS-uitspraak voor initiatieven in Bronckhorst

U bekijkt een pagina uit het archief 15-10-2019

De gemeente gaat voor het verlenen van omgevingsvergunningen en het wijzigen van bestemmingen voorlopig het ‘Nee, tenzij …’-principe toe te passen. Dat besloten b en w vandaag. Met dit besluit stellen we het verlenen van omgevingsvergunningen en het behandelen van bestemmingswijzigingen uit als redelijkerwijs een toename van de stikstofdepositie te verwachten valt.


We maken daarbij een uitzondering voor:

  • Woningbouwplannen
  • Bestemmingswijzigingen waarbij een afwaardering van de activiteiten plaatsvindt (denk aan het stoppen van een bedrijf of omzetten van een bestemming van agrarisch naar wonen)
  • Verzoeken waarbij wordt aangetoond dat geen significant negatieve effecten op Natura 2000 te verwachten zijn

De reden voor dit besluit is de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, die vindt dat het stikstofbeleid van Nederland in strijd is met Europese regels. Door deze uitspraak zitten de ontwikkelingen in ons land grotendeels op slot. In het verkeer, de bouw en landbouw komt er stikstof vrij. Dat kan (beschermde) natuurgebieden in worden geblazen en schade veroorzaken. Volgens die Europese regels mag er daarom niet zomaar overal gebouwd worden en moet er worden gecompenseerd voor stikstof. Bedrijven mochten onder het PAS toch bouwen als er in de toekomst natuurherstel plaatsvond. Daar is nu een streep door gezet.

Tijdelijk besluit 

In afwachting van nieuwe toetsingsregels van het rijk wil de gemeente met haar besluit voor de tussenliggende periode meer duidelijkheid verschaffen aan initiatiefnemers over de aanpak van al ingediende verzoeken. Ook laten we hiermee zien waar inwoners en/of ondernemers rekening mee moeten houden als zij de komende tijd een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanwijziging willen aanvragen. Dit is een tijdelijk besluit. Zodra het rijk met aangepaste regels komt, worden die regels ook in Bronckhorst van kracht.