Inzet op financieel gezonde gemeente, ook in de toekomst

U bekijkt een pagina uit het archief 15-06-2021

In de perspectiefnota stellen we de kaders op voor de begroting 2022. Het wordt een bijzonder jaar, waarin de effecten van de coronacrisis zichtbaar worden en de tekorten in de zorg tot begrotingstekorten voor meerdere jaren leiden. 2022 is ook een verkiezingsjaar. Wethouder Buunk van financiën: “Onze inzet is om een vitaal en financieel gezond Bronckhorst over te dragen voor een volgende bestuursperiode. In deze Perspectiefnota stellen we daarom structurele maatregelen voor die het mogelijk maken om onze ambities uit te voeren en de voorzieningen voor inwoners in stand te houden tegen gelijk blijvende kosten.”

De gemeente vreesde vanaf dit jaar een structureel tekort van ruim € 2 miljoen, met name door oplopende kosten in de zorg. In de raad van april zijn de korte termijn maatregelen genomen die zorgen voor voldoende financiële bijstelling in 2021 en gedeeltelijk een structureel effect hebben. Daardoor ligt er nog een structurele opgave van circa € 1,6 miljoen. In deze Perspectiefnota staan de lange termijn maatregelen die zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. De gemeente kijkt daarbij eerst naar de mogelijkheden voor verdere transformatie in de zorg en zo nodig daarna naar aanpassingen van de uitgaven elders in de begroting, de mogelijkheden voor inkomstenverhoging en naar de inzet van reserves voor investeringen.

Zorg voor elkaar, maar kosten moeten omlaag

Zorg voor wie dat nodig heeft blijft belangrijk. Juist nu. We zien dat de kosten in de zorg meer stijgen dan nodig is, als we kijken naar de zorgvraag. Om beter binnen het budget te blijven, zijn aanpassingen in onze aanpak nodig. Dat betekent onder andere dat huishoudelijke zorg alleen nog vergoed wordt voor inwoners die het echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Daarnaast gaan onze sociale teams meer lichte zorg verlenen en kunnen de uitgaven voor bijstandsuitkeringen omlaag.

Minder uitgaven, meer inkomsten

Daarnaast is breed in de begroting bekeken welke projecten en budgetten bijgesteld moeten worden. Door lagere kosten op rioolonderhoud kan de rioolheffing voor inwoners bijvoorbeeld naar beneden. Tegelijkertijd moeten de inkomsten omhoog, met de inzet om de kosten per huishouden gelijk te houden. Dat betekent een verhoging van de OZB.

Blijven investeren in een ondernemende en vitale samenleving

De bestaande vrije ruimte in onze Algemene reserve wordt niet aangesproken. Met het verwachte overschot 2021 in de eerste tussenrapportage 2021 verwacht de gemeente resterende tekorten volledig te kunnen dekken. Ondanks de financiële uitdagingen wil Bronckhorst haar ambities voor verduurzaming en bedrijvigheid voortzetten. Daarom wordt de komende jaren ook geïnvesteerd in de samenleving. Een aantal plannen voor onderwijs, sport, leefbaarheid en herinrichting industrieterreinen is in de afgelopen maanden al bekend gemaakt. Deze Perspectiefnota geeft een overzicht van de financiering van die plannen. De raad stelde al vier projecten vast, die nu worden uitgevoerd: VO Vorden (10,7 miljoen euro), multifunctioneel sportcomplex Keijenborg (1,4 miljoen euro), herinrichting Oltmansstraat in Steenderen (1,2 miljoen euro) en Bloemenbuurt in Zelhem (0,5 miljoen euro).

Raad beslist op 24 juni

Tijdens de vergadering op 24 juni geeft de raad aan welke uitgangspunten zij belangrijk vindt om in de begroting mee te nemen. Dit vormt de basis voor de investeringen en de besparingen die de gemeente doet.