Jaarverslag leerplicht 2021/2022

U bekijkt een pagina uit het archief 29-11-2022

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht voor jeugdigen van 5 tot 18 jaar. Dit wordt gedaan door de leerplichtambtenaren. In het jaarverslag brengen we verslag uit over ons gevoerde beleid.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een integrale aanpak en een goede koppeling met de zorg. Dit doen we door uit te gaan van de hulpvraag van een jongere en het gezin. Handhaven is daarbij vaak niet nodig.

Enkele punten uit het jaarverslag

Er is een toename van het thuisonderwijs. De meeste ouders staan in goed contact met de leerplichtambtenaar en delen de schoolresultaten van hun kinderen.

In het schooljaar 2021-2022 stonden alle leer- en kwalificatie-plichtige kinderen ingeschreven bij een school. Er was dus geen sprake van absoluut verzuim.

Er waren vijf meldingen van luxeverzuim (spijbelen rond de vakantieperiode). Deze meldingen zijn op één na allemaal met een goed gesprek opgelost.

Er waren vier meldingen van relatief verzuim (spijbelen zonder geldige reden) uit het voortgezet onderwijs en drieëntwintig meldingen uit het MBO. De meeste meldingen zijn opgelost zonder maatregelen (zoals een HALT-straf).

Preventie en maatwerk

Bronckhorst gaat uit van maatwerk. Dat betekent dat we onderzoeken of er hulp nodig is, in plaats van direct te handhaven. In een vroeg stadium werken leerplichtambtenaar en sociaal-consulent samen, zodat de gezinssituatie bekeken kan worden. Hierop volgen acties om waar mogelijk schoolverzuim te voorkomen. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) in beeld gehouden en gestimuleerd terug te gaan naar school, werk of een vorm van dagbesteding dan wel zorg.