Lagere inkomsten uit gemeentefonds voor Bronckhorst

De meicirculaire 2019 laat voor dit jaar en de komende jaren een lagere uitkering van het rijk zien, oplopend tot ruim € 825.000 minder in 2023. Bronckhorst ontvangt dus minder geld uit het gemeentefonds.

Meer geld voor jeugdzorg

Voor de jeugdzorg komt tot en met 2021 wel landelijk extra geld beschikbaar vanwege de grote structurele tekorten bij gemeenten op dit onderdeel. Voor Bronckhorst gaat het om € 560.000 extra in 2019 en € 420.000 extra in 2020 en 2021. Structurele invulling is nog niet toegezegd.

De meicirculaire en de 1e tussenrapportage geven samen een tekort van € 2.630.000 voor Bronckhorst aan. We onderzoeken de effecten voor het lopende begrotingsjaar en of dat andere keuzes voor dit jaar vraagt. Dat verwerken we in de meerjarenbegroting 2020 – 2023.