Meer mogelijkheden voor woningbouw

U bekijkt een pagina uit het archief 20-04-2021

De gemeente wil de woningbouw in Bronckhorst een extra impuls geven. Er zijn nog meer betaalbare, grondgebonden woningen voor starters en senioren nodig, maar ook ruimte voor andere groepen zoals gezinnen. We hebben al plannen voor 150 woningen goedgekeurd. Deze worden gerealiseerd in zowel de kernen als het buitengebied.

Het gaat om woningsplitsingen, functiewijzigingen en nieuwbouwprojecten. Ook is gestart met de bouw van 26 starterswoningen in de grote kernen. Die komen voort uit het gemeentelijke project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor jongeren.

Meer woningen nodig

Er zijn veel goede woningbouwplannen goedgekeurd en in ontwikkeling, maar de druk op de woningmarkt is nog steeds groot. Vooral plannen voor betaalbare en levensloopbestendige grondgebonden woningen voor senioren bij voorzieningen en grondgebonden starterswoningen blijven achter bij de vraag. Hierdoor stagneert de doorstroming en komt er voor andere groepen weinig aanbod op de markt. We nodigen inwoners en marktpartijen daarom uit om met goede plannen te komen. Ook zullen we eigen locaties gaan inzetten voor woningbouw en zijn we in gesprek met de woningcorporaties over de opgave in de sociale huursector.

Meer mogelijkheden voor doorstromers

Ook veel doorstromers, waaronder jonge gezinnen uit Bronckhorst en van buiten de gemeente, zijn op zoek naar een woning. Tot nu toe waren er op basis van het beleid al mogelijkheden voor doorstromers in een betaalbare prijscategorie. Met de actualisatie van het beleid zijn er nog meer mogelijkheden om te bouwen voor deze doelgroep, met name bij transformatie en splitsing van bestaand vastgoed.

Meer ruimte voor collectieve woonvormen

Er komen steeds meer initiatieven voor vernieuwende collectieve woonvormen, zoals tiny houses en flexibele (tijdelijke) woningen. Hierbij gaat het zowel om koop als huur. De gemeente staat zeer open voor dit soort initiatieven in de kernen of het buitengebied.    

Ook bouwen aan de randen van kernen

Inbreiding gaat boven uitbreiding, maar niet overal zijn op korte termijn voldoende woningbouwlocaties beschikbaar om in de vraag te voorzien. Daarom werken we per kern de woningbouwopgave verder uit en onderzoeken daarbij ook de mogelijkheden voor woningbouwlocaties aan de randen van kernen.

Het voorstel over de actualisatie van de beleidsuitgangspunten uit de woonvisie wordt op 22 april voorgelegd aan de raad.

Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “Het realiseren van betaalbare woningen voor starters en senioren blijft prioriteit. Maar met deze aanpak verruimen we de mogelijkheden voor woningbouw en maatwerk per locatie. Samenwerking met inwoners en marktpartijen speelt daarbij een belangrijke rol. We zoeken gezamenlijk naar creatieve oplossingen die win-win situaties brengen: voor de woningzoekende, de kern én de gemeente.”