Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de Achterhoek

In de 8 Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexiezorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn dit er nog 3. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2021 gebruik maken van dyslexiezorg, krijgen deze zorg aangeboden door een van deze 3 aanbieders. De bedoeling is dat er voor leerlingen (en hun ouders) zo min mogelijk verandert.

In goed overleg

Het kan wel zijn dat een andere zorgaanbieder het behandeltraject of de diagnostiek voortzet. Dyslexiezorgaanbieders die straks geen contract meer hebben, bepalen zelf of ze het behandeltraject of de diagnostiek voortzetten. Ook kunnen ze ervoor kiezen de zorg over te dragen aan een collega-aanbieder die vanaf het nieuwe schooljaar wel gecontracteerd is. De overdracht gebeurt in goed overleg, zodat leerlingen (en hun ouders) hier zo min mogelijk last van hebben.

Nieuwe samenwerkingspartner

Voor scholen kan het betekenen dat ze een nieuwe samenwerkingspartner krijgen. De huidige dienstverlening wordt namelijk onder de nieuw gecontracteerde partijen verdeeld. Het streven is dat voor scholen ook zo min mogelijk wijzigt.

Informatie via aanbieder

De gemeenten in de Achterhoek hebben met de huidige aanbieders van dyslexiezorg afgesproken dat zij ouders en leerlingen informeren. Dus leerlingen die dit moment een behandeltraject of diagnostiek volgen, krijgen van hun huidige dyslexiezorgaanbieder meer informatie over de nieuwe situatie. Als een andere zorgaanbieder het behandeltraject of de diagnostiek overneemt, laat de huidige zorgaanbieder dit ook aan de ouders en de school weten. Het kan wel zijn dat dit op een later moment gebeurt, omdat de dyslexiezorgaanbieders komende periode met elkaar in gesprek gaan over de verdeling van de dienstverlening. 

Meer info

Vragen?

Bekijk voor meer informatie de vragen & antwoorden op https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/dyslexiezorg-in-de-achterhoek. Of neem contact op met de dyslexiezorgaanbieder van uw kind.