Nieuwe inzamelings- en tariefsysteem afval klaar - Raad beslist in oktober

Op 10 september 2019 stemden b en w in met een nieuw inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan. Met het nieuwe systeem bepaalt u zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. Aanleiding voor de aanpassing is dat sinds enkele jaren de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. De gemeenteraad beslist in oktober over het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem dat b en w voorstellen. Eind 2019 wordt u persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen, wat deze betekenen en wordt gevraagd om een keuze te maken.

Afvalwethouder Paul Hofman: “Door voor de inzameling te kiezen voor een keuzemenu met gewijzigde serviceverlening en een aanpassing van de tarieven brengen we de kosten en inkomsten in evenwicht. Met het nieuwe systeem bieden we inwoners nog steeds veel mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden, zodat het gerecycled kan worden. Belangrijk voor een duurzame toekomst.”

Keuzepakket

Natuurlijk willen we het liefst naar een wereld met zoveel min mogelijk afval. Velen van u zetten zich daar al voor in door steeds minder afval in huis te halen. Mede namens ons voert een vertegenwoordiging van Nederlandse gemeenten (waaronder ook wethouder Hofman) ook stevige gesprekken met de verpakkingsindustrie om hen te stimuleren het verpakkingsmateriaal dat ze gebruiken fors te verminderen of duurzame materialen te gebruiken. Maar voor nu is nog een uitgekiend afvalinzamelingssysteem nodig. Het nieuwe keuzepakket bestaat uit een basispakket, waarbij u zelf uw grijze afval naar een ondergrondse container in de buurt brengt (ook wel omgekeerd inzamelen genoemd). Voor mensen die hun grijze container willen houden, is er tegen meerkosten het pluspakket. U kunt deze container 1x per maand op afroep laten ledigen. Inwoners die om medische redenen niet in staat zijn om zelf hun grijze afval weg te brengen, kunnen gebruik maken van een zorgpakket. Ook zij behouden dan hun grijze container en kunnen deze 1x in de 4 weken aanbieden na aanmelding. Om hiervoor in aanmerking te komen, vindt een toets plaats. Door op afroep in te zamelen, kunnen we efficiëntere inzamelroutes inplannen. We hoeven niet meer door straten te rijden waar niets wordt aangeboden.

De scheidingsmogelijkheden voor de groene container, PMD, oud papier, de BEST-tas aan huis blijven. Voor de groene container verandert de inzamelfrequentie. In de zomer kan deze 1x in de 2 weken worden aangeboden, in de winter gaat dit naar 1x in de 4 weken. Voor PMD en oud papier (1x in de 4 weken) en de BEST-tas (1x in de 8 weken) blijft de frequentie hetzelfde.

Tariefvoorstel

Om de kosten en uitgaven in evenwicht te brengen, is het voorstel van b en w het vastrecht dat ieder huishouden betaalt aan te passen van 85 euro naar 116 euro. Een verhoging die veel lager uitvalt dan zonder het nieuwe systeem het geval zou zijn. Inwoners die kiezen om hun grijze container te behouden en thuis op te laten halen, betalen daarnaast de  vastrechttoeslag van 110 euro. Als u voor het zorgpakket in aanmerking komt, wordt u van deze toeslag vrijgesteld. De variabele tarieven voor het aanbieden van groen en grijs afval stijgen heel licht. Voor de inzameling van de PMD container gaat u een kleine bijdrage per lediging betalen. Dit is nodig omdat met name de kosten voor de verwerking flink omhoog zijn gegaan en gelijktijdig de vergoeding die wij krijgen voor het ingezamelde PMD is gedaald. Voor inwoners met een inkomen rond bijstandsniveau is er een nieuwe kwijtscheldingsregeling.

Via de rekentool https://gb-rekentool.jdi.nl/ kunt u alvast een berekening voor uzelf maken. Maar later dit jaar krijgt u alle informatie om een keuze te kunnen maken in de brievenbus. Daarin staat ook de informatie over de medische toets om in aanmerking te kunnen komen voor de zorgcontainer en de kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een laag inkomen.

Tariefvoorstel
omschrijving 2019 2020
vastrecht algemeen € 84,96 € 116,40
vastrecht grijze (keuze) container  - € 110,00
grijs storting € 2,00 € 2,03
grijze container 80 ltr € 6,82 € 6,92
grijze container 140 ltr € 11,93 € 12,10
grijze container 240 ltr € 20,46 € 20,76
GFT storting € 0,22 € 0,22
GFT 80 ltr € 0,86 € 0,87
GFT 140 ltr € 1,52 € 1,54
GFT 240 ltr € 2,59 € 2,63
PMD storting gratis gratis
PMD container 240 ltr gratis € 1,54

Inbreng van inwoners

De gemaakte keuzes zijn mede tot stand gekomen op basis van uw inbreng. Eind 2018 en medio 2019 vonden onderzoeken plaats in ons inwonerpanel Bronckhorst Spreekt (aan beide namen ruim 1.000 inwoners deel) om mogelijke scenario’s te peilen. Ook was er in het voorjaar van 2019 een bijeenkomst met ca. 100 mensen. De uitkomsten van de onderzoeken in het panel zijn na te lezen op www.bronckhorstspreekt.nl/resultaten.html.