Nieuwe Wet open overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

U bekijkt een pagina uit het archief 17-05-2022

Op 1 mei is in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. Nieuw vanaf nu is onder andere dat de termijn van afhandelen wat verkort is (naar max. 6 weken). Vanaf januari 2023 gaat meer veranderen. Dan moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken.

Onze gemeente investeert de komende jaren extra in de informatiehuishouding om dit mogelijk te maken. Zodat informatie uit de systemen voor u (nog) beter toegankelijk en goed vindbaar is.

De Wet open overheid heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. En de Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk wordt, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar is. De Wet verplicht gemeenten en andere overheden om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Voor onze gemeente gaat om minstens 3.500 documenten per jaar die actief openbaar gemaakt moeten worden.

Nu al actief openbaar

De wettelijke verplichte informatiecategorie├źn hoeven niet direct per 1 januari 2023 te worden gepubliceerd. Hiervoor gaat een fasering van enkele jaren gelden. Van de wettelijk verplichte categorie├źn maakt de gemeente er nu al diverse actief openbaar, zoals de organisatiegegevens, raadsstukken, collegebesluiten, omgevingsvergunningen en wet- en regelgeving. Een aantal zaken maakt de gemeente nog niet actief openbaar, waaronder beschikkingen en de Wob/Woo verzoeken. Met de komst van deze Wet gaan we ook deze zaken in fasen actief openbaar maken.

Goed bestuur

We willen een betrouwbare overheid zijn en vinden het belangrijk dat we open en duidelijk communiceren. De nieuwe wetgeving helpt ons om de beslissingen die we als overheid nemen, op een zo duidelijke manier inzichtelijk te maken voor u als inwoner. 

Daarvoor hebben wij ook enkele medewerkers aangewezen als Woo-contactpersonen (klantcontactcentrum). Zij kunnen u helpen bij uw zoektocht naar (openbare) informatie.

Investeren in informatiehuishouding

Gemeenten zijn met de nieuwe Wet open overheid ook verplicht om de informatiehuishouding op orde te brengen, zodat informatie makkelijk vindbaar en duidelijk leesbaar is voor iedereen. Zo moeten we informatie op een wettelijk voorgeschreven wijze ontsluiten via het landelijke platform open overheidsinformatie (PLOOI). We investeren de komende jaren extra om onze informatiehuishouding duurzaam op orde te brengen en onze ICT-systemen en werkprocessen hierop aan te passen.

Privacy en belangen van derden beschermen

De Wet open overheid betekent in sommige situaties ook dat uit oogpunt van privacy en belangen van derden zaken geanonimiseerd moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brieven van inwoners en ondernemers aan de gemeenteraad. En dat geldt ook bij beschikkingen die de gemeente afgeeft en bij convenanten die we sluiten, etc. Het openbaar maken van dergelijke documenten moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Privacy en belangen van derden beschermen zijn belangrijk, voordat we iets actief openbaar maken.