Onderzoeksrapport naar Olburgerwaard, Havikerwaard en Fraterwaard

U bekijkt een pagina uit het archief 15-06-2021

Het rapport van Rijk en provincie over de uiterwaarden Olburgerwaard (Bronckhorst), Havikerwaard (Rheden) en Fraterwaard (Doesburg) is af en voor belangstellenden in te zien op de website van Provincie Gelderland . Zij inventariseerden afgelopen half jaar, in samenspraak met andere partijen, welke initiatieven, projecten, kansen en opgaven er tot en na 2030 spelen. Belangrijke thema’s zijn het rivier- en waterbeheer, de natuurontwikkeling, het veranderende klimaat en het gebruik van de ruimte.

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap.

Inbreng

Organisaties die meededen aan het onderzoek waren onder andere de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, LTO, Vitens, Natuurmonumenten, lokale organisaties en provincie Gelderland. Op 11 maart kregen alle belanghebbenden en belangstellenden in het gebied de gelegenheid kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek en deze eventueel nog aan te vullen. Er namen 120 mensen aan deel en er kwamen brieven binnen van agrariërs over hun uitdagingen als landschapsbeheerder en hun perspectief op de toekomst. De reacties maken onderdeel uit van het eindrapport.

Het rapport brengt het gebied goed in kaart. Alle initiatieven en opgaven voor toekomstige ontwikkelingen staan per uiterwaarde in overzichtelijke kaarten en tabellen. Voorbeelden van opgaves zijn het verbeteren van de waterkwaliteit, verduurzaming van de landbouw, zandwinning, aanpak van de verdroging, bodemerosie van de IJssel, dijkversterking, natuurontwikkeling, scheepvaartknelpunten en uitbreiding van de haven bij Doesburg. Ook de gevolgen en samenhang zijn in kaart gebracht.

Toekomst

Uit de inventarisatie blijkt dat verschillende lopende initiatieven gewoon kunnen doorgaan. Ook wordt ingezoomd op drie grote uitdagingen waarvoor een verdere verkenning nodig is. Dit zijn:

  1. Aanpak van de verdroging: Hoe pakken we de verdroging door de klimaatveranderingen aan voor de landbouw, de natuur en de monumentale gebouwen? Wat is de invloed op de winning van drinkwater in het gebied?
  2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij?
  3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel: Hoe geven we de IJssel de ruimte zodat hij zowel bij hoog als bij laag water goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en schepen kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden?

Vervolg 

Er is veel werk verzet om alles scherp in beeld te krijgen, maar dit is het begin. Betrokken organisaties kennen elkaar nu en hebben aangegeven te willen blijven samenwerken, wanneer dat meerwaarde oplevert zonder te vertragen. Dat is een mooi vertrekpunt. De komende periode wordt een plan van aanpak opgesteld voor de drie grote uitdagingen.