Perspectiefnota blikt vooruit op begroting in najaar

B en w hebben de Perspectiefnota vastgesteld, de raad beslist hierover op 29 mei. De Perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting voor 2020. Op dit moment voorzien we een tekort van iets meer dan 1 ton. We kunnen de diverse kostenstijgingen nog opvangen, maar moeten de komende tijd kritisch kijken naar mogelijkheden om gewenste investeringen te kunnen doen binnen een sluitende begroting.  

Bronckhorst is een financieel gezonde gemeente met lage risico’s en door onze ruime algemene reserve. B en w hebben in de begroting 2019 hun koers voor de komende jaren uitgezet en die lijn zetten ze in 2020 voort. Er is budget beschikbaar voor vaste taken zoals onze dienstverlening, regulier onderhoud aan gebouwen (denk aan scholen en sporthallen) en groenonderhoud. Maar ook voor speerpunten van de coalitie zoals de ondersteuning van ons bedrijfsleven, initiatieven uit het proces Vitale kernen, de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet in 2021, verschillende duurzaamheidsprojecten etc.

Oplossing zoeken voor gewenste activiteiten

Door het voorziene tekort is er weinig structurele financiële ruimte voor verschillende gewenste activiteiten. B en w vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er financiële ruimte komt om meerjarige investeringen te doen die nodig zijn in onderwijs, het wegwerken van achterstallig onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte, en het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. De Perspectiefnota noemt als mogelijke oplossingen:

  • keuzes maken over maatschappelijke opgaven die we oppakken, zoals het aanpassen en verduurzamen van de woningvoorraad en de nieuwe Omgevingswet, en minder urgente taken afstoten
  • nieuwe spelregels voor de inzet van de algemene reserve

Oorzaken tekort

Het tekort dat de Perspectiefnota laat zien wordt met name veroorzaakt door kostenstijgingen bij de Veiligheidsregio (ca. 300.000 euro), de Omgevingsdienst Achterhoek (75.000 euro) en de zorg (1,7 miljoen euro). Voor de zorgtekorten geldt dat we deze binnen de beschikbare zorgbudgetten willen oplossen. Hiervoor vindt op dit moment onderzoek plaats naar al onze activiteiten op zorggebied en mogelijkheden die er zijn om hier kosten te besparen. Ook maken we nieuw zorgbeleid. Voor nu kunnen we dit tekort nog dekken uit speciale voor de zorg bestemde reserves.

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei geven de fracties aan welke uitgangspunten voor hen belangrijk zijn om in de begroting dit najaar mee te nemen. Dit vormt de basis voor de besparingen die we zoeken.