Perspectiefnota in crisistijd vraagt om investeren in de toekomst

De gemeente Bronckhorst ontstond 15 jaar geleden. Dit is een logisch moment om 15 jaar vooruit te kijken. Met de perspectiefnota 2021-2024 richten b en w de blik vooruit. Ook in de toekomst staan noaberschap, ondernemerschap en kwaliteit van onze leefomgeving voorop. Rekening houdend met lagere inkomsten vanuit het rijk en oplopende kosten, stellen b en w een aantal extra uitgaven en duurzame investeringen voor.

Wethouder Willem Buunk van financiën: “In deze perspectiefnota kiezen we er voor om ruimte te maken voor investeringen, Daarnaast maken we financieel ruimte om een onze visie op een andere opzet van de zorg door te kunnen voeren. Daarbij kijken we zorgvuldig naar wat de coronacrisis van ons vraagt. Zo bereiden we Bronckhorst in deze moeilijke tijd voor op de toekomst.”

De perspectiefnota is opgesteld in een onzekere tijd: de gevolgen van de coronacrisis zijn nog onduidelijk. Daarnaast is de financiële situatie veranderd: de gemeente krijgt minder geld van het rijk en de kosten voor onder meer zorg en arbeidsvoorzieningen stijgen. Tegelijkertijd willen b en w ruimte maken voor investeringen, om de opgaven waar de gemeente de komende tijd voor staat op te kunnen vangen.

Zorg voor wie het nodig heeft, ook in corona tijd

Goede zorg voor inwoners die dat nodig hebben is belangrijk. De extra middelen van het rijk zijn nog niet voldoende om de stijgende kosten voor de zorg te dekken. In 2019 is het nieuwe beleidskader voor het Sociaal Domein vastgesteld. Om de uitvoering van deze aanpak mogelijk te maken stellen b en w voor om eenmalig  € 2 mln. toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het sociaal domein. Daarmee is de beschikbaarheid van de juiste zorg verzekerd voor wie dat nodig heeft.

Ruimte voor investeringen

Voorzieningen in onze gemeente moeten aangepast worden aan de tijd, door een veranderende samenstelling van onze bevolking, ander sport- en winkelgedrag en achterstallig onderhoud. Daarom willen we investeren in de vernieuwing van onderwijs en het op orde brengen van sportaccommodaties. Deze aanpassingen bieden kansen voor verduurzaming en een lagere energierekening. Daarnaast moet er voor ruimte gemaakt worden voor bedrijvigheid, om juist nu kansen voor de samenleving en de economie te creëren.

Een aantal plannen is in de afgelopen maanden al bekend gemaakt. Deze perspectiefnota geeft een overzicht van de financiering van die plannen. Voor onderwijs willen b en w € 12 mln. vrijmaken. Dat biedt onder meer ruimte voor investeringen het voortgezet onderwijs in Vorden en voor toekomstige plannen voor verbetering van huisvesting van het basisonderwijs. Voor investeringen in de binnensportaccommodaties wordt nu rekening gehouden met een bedrag van € 9,55 mln. Voor investeringen in de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied wordt rekening gehouden met € 10 mln, voor investeringen in de herstructurering van industrieterreinen met een totaal van € 1,4 mln. Voor buitensport is een eenmalige subsidie opgenomen voor sportvelden voor de voetbalverenigingen in Vorden, Hengelo en Keijenborg.

Overige uitgaven

Naast de investeringen zijn er jaarlijks extra uitgaven nodig om de wegen in Bronckhorst op orde te brengen (€ 460.000). Met € 50.000 extra voor cofinanciering, kan de gemeente het bedrag voor initiatieven van inwoners voor landschap verveelvoudigen. 

Financiele keuzes

Wethouder Buunk: “We gaan voor een sluitende begroting, zonder de gemeentelijke belasting te verhogen. De tarieven, voor onder meer bouwleges en afvalstoffenheffing, mogen wel kostendekkend zijn. Het geld voor de zorg en de grote investeringen komt voor een deel uit de algemene reserve. We maken daarvoor twee bestemmingsreserves, met voor de zorg € 2 mln. en voor ruimte voor investeringen € 24 mln. Om de begroting sluitend te houden, hebben we natuurlijk ook onze bestaande uitgaven verlaagd. Dat blijven we doen, volgens de lijn die we in 2019 hebben ingezet. Op die manier creëren we financiële ruimte, ook voor de toekomst.”

Raad beslist op 9 juli

Tijdens de vergadering op 9 juli 2020 geeft de raad aan welke uitgangspunten zij belangrijk vindt om in de begroting mee te nemen. Dit vormt de basis voor de investeringen en de besparingen die de gemeente doet.

Bijlage(n)