Plannen voor wonen, werk, natuur, sport en recreatie

Vanaf 24 november liggen er twee veegplannen (gedurende 6 weken) in ontwerp ter inzage. In een ‘veegplan’ worden meerdere aanpassingen in een bestemmingsplan gelijktijdig beoordeeld, in procedure gebracht en tenslotte aan de gemeenteraad voorgelegd. Via www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl kun je de aanpassingen per locatie zien. In april 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de veegplannen. Het gaat om:

  • Bestemmingsplan: ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2023-1’
    In dit veegplan zijn 2 zelfstandige initiatieven en 12 aanpassingen op initiatief van de gemeente opgenomen
  • Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2023-1’
    In dit veegplan zijn 5 zelfstandige initiatieven en 8 aanpassingen op initiatief van de gemeente opgenomen

Deze plannen maken 16 woningen voor starters, senioren en doorstromers mogelijk op 2 locaties en bieden extra mogelijkheden voor bedrijvigheid, natuurontwikkeling, sport en recreatie diverse locaties.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de in het ‘Coalitieakkoord 2022-2026’ genoemde transities ‘Sterke dorpen, leefbaar platteland’, ‘Landschappelijke kwaliteit en landbouw’, ‘Economie’, ‘Gezonde leefomgeving’. En ook aan de speerpunten ‘Kansengelijkheid in een sterke economie’, ‘Mooi wonen in vitaal Bronckhorst’, ‘Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving’ en ‘Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen’.

Ook bevatten de plannen aanpassingen op basis van verleende vergunningen, waarbij van het bestemmingsplan is afgeweken, en diverse correcties van onvolkomenheden.