Plannen voor zonnepark ‘Zon op Erf’ in Zelhem

U bekijkt een pagina uit het archief 02-03-2021

B en w zijn van plan een omgevingsvergunning  te verlenen aan een Zon op Erfproject aan de Roessinkweg 3 in Zelhem. Het gaat om een proefproject met als doel te onderzoeken of het voor agrariërs interessant is om hun asbesthoudende schuren te slopen en vervolgens inkomsten te krijgen door op de vrijgekomen locatie een zonnepark te realiseren.

Groene stroom voor 300 huishoudens

In dit geval ontstaat een zonnepark van ongeveer 1 ha. Dit park levert jaarlijks groene energie voor 300 huishoudens. Huishoudens in de omgeving kunnen mogelijk ook meeprofiteren door te investeren in de zonneweide. Dit wordt nog nader onderzocht.

Landschappelijke inpassing                                                                                                     

Door de aanleg van dit park verdwijnen stallen en asbest uit het landschap en komt er een ingepast zonnepark met veel biodiversiteit voor terug. Het slopen van de asbesthoudende schuren komt ten goede aan de ruimtelijke kwaliteit en de volksgezondheid. De zonnepanelen die ervoor in de plaats komen leveren groene energie. Het park wordt landschappelijk ingepast. Rondom het perceel komt beplanting, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen vanuit de buurt, de kenmerken van het landschap en de al aanwezige en gewenste biodiversiteit. Er zal hiervoor contact worden gezocht met agrarische natuurverenigingen.                                                                                 

Bronckhorst Energieneutraal 2030                                                                          

Het zonnepark ‘Zon op Erf’ in Zelhem draagt bij aan de wens om in 2030 energieneutraal te zijn in onze gemeente. Het past binnen de kaders van het gemeentelijk energiebeleid, zoals opgenomen in de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030.

Aanleg en exploitatie

Het zonnepark wordt ontwikkeld door Agem en Terazon Green Energy Projects met cofinanciering van de Provincie Gelderland. Terazon zorgt voor de financiering, de aanleg en de exploitatie. Agem is adviseur en gebruikt de kennis en ervaring die met dit project wordt opgedaan voor toekomstige projecten. Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Door onze krachten nu te bundelen en te leren van dit project, proberen we de kosten voor de boeren bij toekomstige sloop van asbest-boerenerven omlaag te brengen. Zo wordt het voor initiatiefnemers interessant om te investeren in de toekomst.” 

Procedure

Nadat de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen komt er een ontwerpvergunning. Deze wordt ter visie gelegd voor inspraak voor iedereen. Voordat b en w een definitief besluit over dit project kunnen nemen, moet de raad eerst een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. De planning is dat de vergunning in oktober in werking is. Daarna kan de initiatiefnemer starten met de SDE-subsidieaanvraag.

Meer informatie over Zon op Erf vindt u op www.agem.nl/zonoperf.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!