Raadsvergadering 22 en 23 juni 2022

U bekijkt een pagina uit het archief 28-06-2022
Foto van de raad in vergadering

De raad vergadert op 22 en 23 juni 2022 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Raadsvergadering 22 juni 2022

 • Jaarstukken 2021
  In de jaarstukken wordt door het college de verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld in de begroting 2021. 2021 was het laatste volledige kalenderjaar waarin de huidige coalitie (2018-2022) werkte aan de uitvoering van haar coalitieprogramma. Het jaar werd afgesloten met een positief saldo. Dat komt onder meer door vertraging in projecten vanwege corona en de extra taken die hiervoor door de gemeente moesten worden uitgevoerd. Die projecten worden in 2022 uitgevoerd. Het uiteindelijke positieve resultaat is daarom € 4,5 miljoen. Dit gaat naar de Algemene reserve. De raad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen.
   
 • 1e tussenrapportage 2022
  In de eerste tussenrapportage van 2022 worden de resultaten en voortgang van verschillende projecten en opgaven, waar de gemeente de afgelopen maanden aan werkte, beoordeeld. Ook wordt in de tussenrapportage beschreven hoe omgegaan wordt met de effecten van de coronacrisis en de crisis rond Oekraïne. B en w vragen de raad de eerste tussenrapportage 2022 vast te stellen.
   
 • Perspectiefnota 2023-2026 Bronckhorst
  In de perspectiefnota stelt de gemeente de kaders op voor de begroting 2023. In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen is gekozen voor een zogenaamde beleidsarme perspectiefnota. Het maken van nieuw beleid is aan het nieuwe college. Bronckhorst heeft de komende drie jaar ruimte voor extra investeringen. Daarna zorgen kortingen vanuit het Rijk voor minder inkomsten op alle terreinen. Dan verandert het gemiddelde overschot van € 1,3 miljoen naar een tekort van € 1,3 miljoen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de perspectiefnota.

Raadsvergadering 23 juni 2022

De planning is dat de nieuwe coalitie tijdens deze vergadering haar coalitieakkoord presenteert aan de raad. Ook staat de benoeming van de nieuwe wethouders op de agenda en worden nieuwe raadsleden geïnstalleerd (wanneer huidige raadsleden worden benoemd tot wethouder). Eind juni/begin juli leest u meer op deze gemeentepagina’s over het nieuwe coalitieakkoord, de wethouders en stellen ook de raadsleden zich uitgebreider aan u voor.

Meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan vindt u op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Volg de vergadering via tablet of computer

Wilt u live vanaf uw tablet of computer meekijken met de vergadering (en vergaderstukken) van raad en commissie? Dit kan op onze website: bronckhorst.nl/gemeenteraad. Vergaderingen worden opgenomen en zijn ook via de link terug te kijken.