Vastgesteld: Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

De gemeenteraad stelde op 1 juli 2021 de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer vast. De kaart en nota zijn nu geactualiseerd voor respectievelijk 10 en 5 jaar. Grondverzet in Bronckhorst wordt hiermee makkelijker en is aan minder regels gebonden.

De Nota bodembeheer met Bodemkwaliteitskaart geeft regels voor verantwoord hergebruik van schone en licht verontreinigde grond in de Achterhoek. Wanneer de bodemkwaliteit dit toelaat is het op basis van deze nota en kaart vaak mogelijk om grondverzet zonder extra keuringen uit te voeren.

U kunt de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer hieronder bekijken. Lukt dit niet digitaal, neemt u dan contact op met de gemeente Bronckhorst (0575) 75 02 50 voor een toelichting en/of afspraak met de vakspecialist.

Beroep

Tegen het ontwerp van de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer zijn geen zienswijzen binnengekomen en geen wijzigingen aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is tot 26 oktober 2021.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, gaat het besluit niet in voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. U kunt ook het contactformulier invullen.