Verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst 2030 ter inzage

De verrijkte routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030 ligt van 28 augustus t/m 22 september 2019 ter inzage. Deze verrijkte routekaart is een daadkrachtig actieplan om samen aan de slag te gaan met de energie-opgave.

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. We staan met elkaar voor een grote energie-opgave en het is belangrijk dat ieder zijn steentje bijdraagt. We zetten ons daarom in voor een proces dat inwoners meeneemt, inspireert en aanzet tot meedoen en dat bijdraagt aan onderling vertrouwen.”

Gesprekken en bijeenkomsten

Inwoners, ondernemers en dorpsbelangenorganisaties werden in het najaar van 2018 uitgenodigd om mee te denken over de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Het inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ werd bevraagd (ongeveer 900 mensen namen hieraan deel), er waren inwonersbijeenkomsten (energierally’s) in diverse kernen (150 aanwezigen in totaal) en gesprekken met experts. Deze uitkomsten vormden de input voor de routekaart.

Verrijkte routekaart

In maart besloot de gemeenteraad de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 als uitgangspunt te gebruiken voor verdere inspraak. In opdracht van de raad is de routekaart nu verrijkt met een plan voor participatie met de samenleving. De afgelopen maanden dachten onder meer dorpsbelangenorganisaties, (toeristische) ondernemers, de Land- en Tuinbouw Organisatie, natuur- en landschapsorganisaties, energiecoöperaties, actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand, Liander en Waterschap Rijn & IJssel actief mee over de vraag: “Hoe kunnen we inwoners het best betrekken bij lokale energie-initiatieven?”. Ook de speciale publieksavond voor inwoners en ondernemers in juli ging specifiek over participatie bij het besparen en opwekken van energie. De uitkomsten van de diverse gesprekken verwerkten we in de participatiehandreiking. Deze handreiking biedt concrete en toepasbare stappen voor inwoners, bedrijven en energiecoöperaties om zelf aan de slag te kunnen met de energie-opgave. Daarnaast is de routekaart aangevuld met een specificatie van de ruimtelijke randvoorwaarden in Bronckhorst en de ruimtelijke procedures die worden gevolgd bij duurzame energie-initiatieven.

Ter inzage

De Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst ligt, samen met de documenten ‘participatiehandreiking’ en ‘Bronckhorster ruimtelijke afweging’, van 28 augustus t/m 22 september 2019 ter inzage. Op 9 september van 11.00 – 17.00 is er een inloopmoment in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de stukken in te zien en vragen te stellen. Alle stukken en een reactieformulier zijn te vinden op de pagina Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. U kunt ook een reactie per post naar de gemeente sturen. De gemeenteraad beslist in oktober over de verrijkte routekaart en kan alle inspraakreacties inzien.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Wilt u meer weten? Kijk op de pagina 'Op Morgen, voor ons klimaat'