Verslag raadsvergadering 1 juli 2021 (en vervolg op 5 juli)

U bekijkt een pagina uit het archief 27-07-2021

Vanwege de coronasituatie vergaderde raad nog digitaal. Op 1 juli 2021 vond een raadsvergadering plaats, die door een landelijke technische storing halverwege moest stoppen en op 5 juli werd hervat. De vergadering startte met een minuut stilte vanwege het overlijden van de oud-burgemeester van de voormalige gemeente Vorden, de heer Kamerling. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies. Op de agenda van de vergadering stond onder meer:

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Benoeming nieuw commissielid de heer Bussink

Alwin Bussink is benoemd tot commissielid voor GBB. Wij wensen hem veel plezier en succes als commissielid.

Afscheid en benoeming leden rekenkamercommissie

De raad heeft afscheid genomen van Barbara Ulfman als rekenkamercommissielid. Wij bedanken voor haar inzet voor de rekenkamer. Coen Knipping en Silvi Joosten zijn benoemd als nieuwe leden voor de rekenkamer. Hen wensen wij veel succes in hun nieuwe functie.

Verklaring geen bedenkingen voor herbouw 29 woningen omgeving Dreef-Waardeel en Kerkstraat - de Marke in Drempt

Woningcorporatie wil haar woningen in Drempt verduurzamen en toekomstbestendig maken. Zij willen daarom 29 huurwoningen in de omgeving van Dreef-Waardeel en de Kerkstraat-De Marke in Drempt herbouwen. Omdat het plan van e raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad nam dit voorstel met algemene stemmen aan.

Beleidskader windenergie

De raad werd gevraagd een beleidskader voor windenergie vast te stellen en het gebied rond Eldrik aan te wijzen als eventueel, toekomstig, potentiegebied voor windenergie. Het beleidskader legt lokale voorwaarden vast voor de eventuele komst van windmolens rond Eldrik in de toekomst en dient als een toetsingskader voor mogelijke aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel elders op deze gemeentepagina’s. Er werden meerdere amendementen en moties over het voorstel ingediend door raadsfracties. De amendementen van PvdA en GBB over zonnepanelen en het kabelnetwerk, van GBB over het maximeren van de hoogte van windmolens en van VVD en GBB over het beleidskader (o.a. medewerking aan initiatieven worden minimaal opgeschort tot 2024) werden aangenomen. Dat geldt ook voor de motie van PvdA en GBB over het coöperatief opwekken van groene energie in Bronckhorst. Na een uitgebreid debat werd het (met de amendementen aangepaste) raadsvoorstel met de beleidskaders aangenomen met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen. CDA, D66 en mevrouw Bakker van GBB stemden tegen.

Sportagenda 2021-2025

Op 29 oktober 2020 is de concept sportagenda vastgesteld in de gemeenteraad. Deze concept agenda was het vertrekpunt voor gesprekken in de samenleving met als doel te komen tot de definitieve sportagenda. De definitieve sportagenda lag tijdens deze vergadering voor aan de gemeenteraad. De raad stelde de sportagenda vast met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen. PvdA en D66 stemden tegen.

Met de agenda investeert de gemeente in sport. Doel is een mooi sportaanbod, vitale sportaanbieders en toekomstbestendige sportaccommodaties te behouden en te krijgen in Bronckhorst. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor activiteiten van sportaanbieders en er komt een stappenplan om te komen tot vitale sportaccommodaties. De sportagenda wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op [DATUM].