Verslag raadsvergadering 11 november 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 29-11-2021
Foto van vergadering in de raadzaal

Op 11 november 2021 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

Op 11 november 2021 vergaderde de voltallige gemeenteraad van Bronckhorst.

Toelating de heer J.W. Louwerier als tijdelijk raadslid namens GBB

De heer Jaap Louwerier is benoemd en toegelaten als tijdelijk raadslid namens Gemeentebelangen Bronckhorst. Hij vervangt mevrouw Petra Bakker.

2e Tussenrapportage 2021

In de 2e tussenrapportage staat wat de beleidsmatige- en financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de vorig jaar vastgestelde programmabegroting en de eerste begrotingswijziging van 2021. De 2e tussenrapportage laat in financieel opzicht een positieve ontwikkeling zien, waarbij er een totaal positief resultaat van ongeveer 2,9 miljoen euro wordt verwacht. De raad ging unaniem akkoord met de 2e Tussenrapportage.

Programmabegroting 2022 – 2025 Bronckhorst

De programmabegroting 2022 – 2025 is de laatste begroting uit de hand van het huidige college. In maart 2022 zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en wordt er een nieuw college gevormd. In de programmabegroting staat beschreven hoe het huidige college deze bestuursperiode wil afronden en welke kansen en ontwikkelingen het ziet voor de komende tijd. De begroting laat een sluitend resultaat zien van 86 miljoen euro. Er is ruimte om verdere aanpassingen te doen in de zorg. Ook is er oog voor de effecten van de coronapandemie. De ingediende amendementen werden verworpen. De raad stemde in met de programmabegroting, met 18 stemmen voor en 7 stemmen tegen (CDA).

Motie 4-5 van D66 en CDA over het in beeld brengen van de personeelsbehoefte van de gemeente is met 19 stemmen voor en 6 stemmen tegen (GBB) aangenomen.

Motie 6-1 van VVD, GBB en D66 om jaarlijks de verkiezing ‘ondernemer van het jaar’ in Bronckhorst te organiseren werd met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen (2 van PvdA en 1 van GroenLinks) aangenomen.    

Belastingverordeningen 2022 Bronckhorst

Op grond van rijks- en gemeentelijk beleid worden de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen elk jaar vastgesteld in het jaar voorafgaande aan het nieuwe belastingjaar. Een belangrijk onderwerp voor dit jaar is de nieuwe inrichting van de WOZ-beschikking voor de onroerende zaak-aanslag. Anders dan afgelopen jaren, wordt er bij de bepaling hiervan gerekend met een oppervlaktemaat. De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

Meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan vindt u op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 25 november 2021.