Verslag raadsvergadering 16 december 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 03-01-2022
Foto van vergadering in de raadzaal

Op 16 december 2021 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

In verband met het hoge aantal corona-besmettingen in het land was de vergadering digitaal.

Onder andere het volgende stond op de agenda:

Afscheid griffier M. van Bergen, benoeming M. Veenbergen tot nieuwe griffier en aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier J.G.J. Onland

De raad heeft afscheid genomen van Mirjam van Bergen die per 1 januari stopt als griffier. In de persoon van Miranda Veenbergen is een goede opvolgster gevonden. Zij start per 10 januari 2022 als nieuwe griffier. Om de continuïteit van de raads- en commissievergaderingen te kunnen garanderen, is Jacquelien Onland benoemd als 2e plaatsvervangend griffier.

Benoeming commissieleden

Mevrouw Jolanda Piels is met algemene stemmen benoemd tot commissielid namens D66. De heer Sander Gartsen is met algemene stemmen benoemd tot commissielid namens GBB.

Transitievisie warmte

In mei 2020 is de startnotitie ‘Op weg naar een aardgasvrij Bronckhorst’ vastgesteld. Deze startnotitie geldt als vertrekpunt voor de transitievisie warmte 1.0. De transitievisie geeft op verschillende vragen uit de startnotitie antwoord en geeft een realistisch scenario voor de transitie. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2021-2035

Met het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP) wordt invulling gegeven aan de onderwijshuisvesting. Het doel van het IHP is om samen met de schoolbesturen integrale strategische afwegingen te maken voor het behoud en de verbetering van de bestaande onderwijshuisvesting. Belangrijk onderdeel van dit IHP is de krimp in het aantal leerlingen, wat het complex maakt om toekomstbestendige afwegingen te maken. Bij dit agendapunt is een amendement ingediend door PvdA en D66. Het amendement is met 11 stemmen voor (CDA, PvdA en D66) en 14 stemmen tegen (GBB, VVD, GroenLinks, CU-SGP) verworpen. De raad heeft het raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Herziening Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

De beheerverordening bevat uitgangspunten die de gemeente hanteert voor de instandhouding en dienstverlening op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst. De raad heeft unaniem de beheerverordening vastgesteld.

Wijziging voor begrotingsrechtmatigheid 2021

De raad stemde unaniem in met de voorgestelde budgetverschuivingen en verwerking van de effecten van de septembercirculaire. Het college werd geautoriseerd voor de baten en lasten per deelprogramma.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

De raad ging unaniem akkoord met de nieuwe versie van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden. De belangrijkste wijziging is het aanmerken van de werkgeverscommissie als een bijzondere commissie.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 27 januari 2022.