Verslag raadsvergadering 18 februari 2021

Op 18 februari vergaderde de raad vanwege de coronasituatie weer digitaal. De vergadering was via onze site zoals gebruikelijk live te volgen. Lees dit hele artikel voor een verslag.


Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:
 

Wijziging verordening maatschappelijke participatie en toeslagen participatiewet

Tot voor kort konden mensen met een laag inkomen gebruik maken van de minimapolis van Menzis. Dit stopte per 1 januari 2021. De gemeente gaat inwoners op een nieuwe manier ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel. Onder meer is er een vangnetregeling opgesteld. De raad is gevraagd om de vernieuwde verordening, waar de collectieve zorgverzekering uit is gehaald, opnieuw vast te stellen. De PvdA diende een motie in over de beleidsregels voor de uitvoering van de verordening maatschappelijke participatie. De door de PvdA ingediende motie werd door een aantal partijen sympathiek genoemd, maar werd wel verworpen met 14 stemmen van de GBB, VVD, GroenLinks en CU-SGP tegen. Het grootste gedeelte van de gemeenteraad stemde voor het raadsvoorstel, behalve de PvdA: zij stemde tegen. Het voorstel werd daarmee aangenomen (23 stemmen voor, twee stemmen tegen).

Wijziging gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

De veiligheidsregio’s hebben besloten om een eigen werkgeversorganisatie op te richten, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Het is nodig om de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen. De raad is daarom gevraagd het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te wijzigen. Het voorstel werd aangenomen met 22 stemmen voor. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Vaststellen Verordening garantiestelling gemeente Bronckhorst

De gemeente kan op grond van haar publieke taak garanties verstrekken aan organisaties die de publieke taak ondersteunen, zoals verenigingen en maatschappelijke organisaties. Met de verordening garantiestelling willen we duidelijkheid bieden over de mogelijkheden van financieringsondersteuning. De raad stelde de verordening unaniem vast.

Afwegingskader investeringsagenda leefbaarheid

In de perspectiefnota 2021-2024 zijn de uitgangspunten voor de investeringsagenda geformuleerd. De agenda omvat vier thema’s; onderwijs, sport, bedrijventerreinen en leefbaarheid. In de programmabegroting zijn vervolgens de middelen vastgelegd en is aangegeven waarvoor deze middelen ingezet mogen worden. In de programmabegroting zijn daarnaast voor de thema’s onderwijs, sport en bedrijventerreinen in hoofdlijnen de kaders gegeven. Dit kader ontbrak nog voor de investeringsagenda leefbaarheid, met uitzondering van de visies die zijn opgesteld voor de vier vitale keren. De raad werd daarom onder andere gevraagd in te stemmen met het afwegingskader voor de investeringen voor het versterken van de leefbaarheid in kernen en het buitengebied.D66 diende een motie over het goed onderhoud van de openbare ruimte, maar trok deze na toezeggingen van de wethouder in. Dit voorstel werd aangenomen met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen: GBB, VVD, GroenLinks en CU-SGP stemden voor.

Herinrichting J.F. Oltmansstraat in Steenderen

Sinds de start van het project Vitale Kernen is een groep mensen uit Steenderen vanuit een werkgroep bezig met het verbeteren van het centrum. De bedoeling is dat Steenderen van een doorgangsdorp groeit naar een verblijfsdorp. Door de werkgroep is een dorpsplan opgesteld met een top tien van projecten, die is teruggebracht tot drie projecten. De werkgroep heeft zich allereerst georiënteerd op de uitwerking van een van deze projecten; de J.F. Oltmanstraat. B en w vroegen de raad onder andere in te stemmen met dit project en een krediet ter hoogte van 1.195.000,- euro beschikbaar te stellen uit de investeringsagenda leefbaarheid.

Door het CDA, de PvdA en D66 werd een amendement ingediend, waarin werd voorgesteld het project ‘De Marktplein’ toe te voegen aan dit raadsbesluit. Dit amendement heeft niet gehaald, omdat de GBB, VVD, GroenLinks en CU-SGP eerst concrete plannen van de werkgroep Vitale Kern Steenderen willen afwachten. Het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Heringrichting Bloemenbuurt Zelhem

In 2018 startte ProWonen met vervangende nieuwbouw c.q. grootschalige renovatie van hun bezit in de Bloemenbuurt in Zelhem. Hiertoe investeert ProWonen ongeveer 15 miljoen euro. Door de gemeente is samen met ProWonen een conceptplan gemaakt voor de openbare ruimte in de Bloemenbuurt. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt met onder andere de bewoners van de wijk. De raad nam het voorstel voor de herinrichting van de Bloemenbuurt met bijbehorend krediet van 550.000,- euro vanuit het budget Investeringsagenda Leefbaarheid met algemene stemmen aan.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 25 maart 2021.