Verslag raadsvergadering 23 september 2021

Foto van vergadering in de raadzaal

Op 23 september 2021 vond de eerste fysieke raadsvergadering van dit jaar plaats. Helaas was er vanwege de huidige coronamaatregelen nog geen publiek toegestaan. Lees dit hele artikel voor een verslag.

De raad stelde de agenda gewijzigd vast: het agendapunt deelname landelijk ontwikkelfonds (aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking) was nog niet gereed voor besluitvorming en is doorgeschoven naar de raad van oktober. De raad vergaderde met 23 raadsleden: mevrouw Lusink van de VVD en mevrouw Berendsen van het CDA waren verhinderd. Vanaf 23:30 uur vergaderde de raad met 22 leden: mevrouw Bakker van de GBB was het laatste gedeelte van de vergadering verhinderd.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Benoeming commissielid Ingrid Weeke-Keizer

Mevrouw Weeke-Keizer is benoemd als commissielid namens de CDA. Zij heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging en wij wensen haar heel veel succes en plezier.

Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 1.0

De regio Achterhoek beschrijft haar keuzes voor opwek van duurzame elektriciteit door zon en wind (1,35 TWh) in de RES Achterhoek. De raad stemde in met de Achterhoekse RES 1.0. Bij dit agendapunt zijn door D66 twee moties (9-1 en 9-2) ingediend, respectievelijk over wetgeving i.r.t. netwerkcongestie en over de maatschappelijke tender en door GBB en VVD is een motie (9-3) over de zoekgebieden ingediend. Ook is er door GBB en VVD een amendement (9-1) ingediend. Het amendement is aangenomen. Vervolgens is het raadsvoorstel onder wijziging van het amendement in stemming gebracht en werd deze aangenomen. Alleen de CDA-fractie stemde tegen. Motie 9-1 is met algemene stemmen aanvaard. Motie 9-2 is aangenomen, alleen GBB stemde tegen. Motie 9-3 is met algemene stemmen aanvaard. Zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina's.

Verklaring van geen bedenkingen twee extra woningen bij de Prinsenweg 18 in Hoog-Keppel

Het oude Aviko-terrein staat al een ruime tijd leeg. Op het terrein staat nog een oude directeurswoning. Op 11 mei 2020 is een principeaanvraag gedaan om twee extra woningen te realiseren en in de bestaande directeurswoning ook een woning te realiseren. De twee extra woningen worden gerealiseerd in één woongebouw met een maximale inhoud van 1.000 m3. Omdat deze principeaanvraag afwijkt van het bestaande bestemmingsplan, is de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hier stemde de raad met algemene stemmen mee in.

Verbouwing sportcafé ’t Jebbink

Sporthal ’t Jebbink in Vorden wil de kantine uitbreiden. Op dit moment is de kantine te klein om een passende dienstverlening te bieden. Het plan is om toiletruimtes en muren te verplaatsen. Er worden geen extra vierkante meters aan het gebouw toegevoegd worden. De raad heeft het raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen en een krediet van € 58.350 beschikbaar gesteld voor de verbouwing.

Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een opslaghal aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo

Aan de Rouwenoordseweg 12 is TenneT gevestigd. TenneT wil op deze locatie graag een opslaghal bouwen voor noodmateriaal, zodat bij calamiteiten snel met materiaal richting de locatie met problemen gereden kan worden. De raad werd gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze opslaghal. De raad heeft voor dit voorstel gestemd met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen. De PvdA en het CDA stemden tegen.

Beleidsplan en verordening schuldhulpverlening 2021-2025

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de verplichting opgenomen dat de gemeente voor een periode van maximaal vier jaar een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente. Voor Bronckhorst is de schuldhulpverlening uitgewerkt in het beleidskader ‘Gewoon meedoen 2019-2023’. In het plan is de huidige werkwijze aangescherpt en onze specifieke inzet voor de komende periode vastgesteld. In de verordening is het beleidsplan verder uitgewerkt. Bij dit onderwerp zijn vier moties ingediend. Door CDA, CU-SGP, GL en D66 is motie 11-1 over de meedoen pas ingediend, door GL, PvdA, D66, CU-SGP en CDA is motie 11-2 over de overname van problematische schulden ingediend, motie 11-3 over het betalingsmoment van de bijstand is ingediend door CDA, GL, PvdA, CU-SGP en D66 en motie 11-4 over laaggeletterdheid is afkomstig van PvdA, CU-SGP, D66 en GL. Na een korte schorsing werden de moties 11-1 en 11-3 aangepast door de indieners. De raad heeft de beleidsnota en bijbehorende verordening met algemene stemmen vastgesteld. Motie 11-1 is aangenomen, alleen de fractie van GBB stemde tegen. Motie 11-2 is aangenomen, de fracties van de GBB en VDD stemden tegen. Motie 11-3 is aangenomen, alleen de fractie van GBB stemde tegen. Tenslotte is ook motie 11-4 aangenomen, waarbij alleen de GBB tegen stemde.

Evaluatie samenwerking Achterhoek Ambassadeurs 2021

Bureau Berenschot heeft een evaluatie uitgevoerd over de samenwerking binnen de Achterhoek Ambassadeurs. Deze evaluatie is gepresenteerd aan de Achterhoek Raad en aan de begeleidingscommissie, waarna het rapport definitief is opgeleverd. De belangrijkste conclusie is dat het goed gaat met de samenwerking en dat de brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn. De raad heeft kennisgenomen van de evaluatie en de reactie van de Achterhoek Board en met algemene stemmen ingestemd met de actiepunten van de Board en met de reactie op de aanbiedingsbrief van de Board.

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de Pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Bronckhorst. Er is gekeken of de pilot binnen de kaders van de raad is uitgevoerd en hoe is gecommuniceerd met de raad. Ook is gekeken of de doelen gehaald zijn. In het tweede deel van het onderzoek is er aandacht voor de wijze waarop de jongeren die aan de pilot meededen het proces en het resultaat hebben beoordeeld. Het positieve aan deze aanpak was de slagkracht groot was door de korte lijnen en sterke focus op de realisatie. Een punt van aandacht is de doorlooptijd, mate van vrijheid bij realisatie en ondersteuning. De jongeren hadden hierbij andere verwachtingen. Deze zaken moeten in het vervolg beter gecommuniceerd worden. Positief is dat Op basis van de verkregen informatie is gekeken naar de rol en positie van de raad. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen en daarmee worden de conclusies en aanbevelingen uit het rapport betrokken bij toekomstige beraadslagingen over (woningbouw-)projecten. 

Motie vreemd aan de agenda: Anjerperk voor Bronckhorster Veteranen

Door de PvdA is een motie ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda stond: een zogenaamde motie vreemd aan de agenda. De partij stelde voor een Anjerperk aan te leggen voor Bronckhorster veteranen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan vindt u op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 28 oktober 2021.