Verslag raadsvergadering 25 maart 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 13-04-2021

Op 25 maart 2021 vond de raadsvergadering plaats. Vanwege de coronasituatie was ook deze vergadering online.


Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Zon op Erfproject, Roessinkweg 3 in Zelhem

De eigenaar van de Roessinkweg 3 in Zelhem wil op deze locatie een klein zonneveld realiseren. Op de locatie zit nu een agrarisch bedrijf, maar de eigenaar stopt hiermee en wil vier schuren op het perceel slopen om er een zonnepark neer te zetten. Het zonneproject past binnen de kaders van de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023. De raad stemde unaniem in met het voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit Zon op Erf-project. De verklaring wordt definitief als er geen zienswijzen worden ingediend op de voorgenomen omgevingsvergunning.

Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden

Stichting Binnensport Hengelo-Keijenborg heeft in 2017 een verzoek ingediend tot uitbreiding van zaalruimte in hun binnensportaccommodaties en de dorpsraad Keijenborg heeft in 2018 aangegeven dat er een sportvoorziening nodig is voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het verenigingsleven. De gemeente besloot daarop samen met deze twee partijen een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar een nieuw sportcomplex. Uit dit onderzoek bleek dat ook vanuit de samenleving draagvlak is voor een nieuw multifunctioneel sportcomplex voor de regio. Het college stelde de raad daarom voor om medewerking te verlenen aan dit initiatief tot een multifunctioneel sportcomplex in de regio Bronckhorst Midden. Om dit te realiseren is de raad onder andere gevraagd een bedrag van maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen vanuit de investeringsagenda sport. Een amendement van D66 over gelijktijdige ontwikkeling van het sportcomplex en de St. Bernardusschool werd verworpen, met 9 stemmen voor (CDA, D66) en 15 stemmen tegen (GBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CU-SGP).

Het CDA diende een amendement in waarin stond aangegeven rekening te houden met de toekomstige uitbreiding en aansluiting van een voorziening voor primair onderwijs. Ook dit amendement werd verworpen. CDA, PvdA en D66 stemden voor (11 stemmen), GroenLinks, VVD, GBB en CU-SGP stemden tegen (13 stemmen).

Ook het amendement van D66 waarin de woonvisie onverminderd van toepassing verklaard moet worden bij de herontwikkeling van de vrijgekomen kavels haalde het niet. Dit amendement is verworpen met 11 stemmen voor en 13 stemmen tegen. D66, CDA en PvdA waren voor. GBB, GroenLinks, VVD en CU-SGP stemden tegen.

Verder vroeg het CDA met een motie om het integraal huisvestingsplan nog voor de zomer in de raad te behandelen. De motie werd verworpen met dezelfde 11 stemmen voor en 13 tegen. Het raadsvoorstel is vervolgens met algemene stemmen aanvaard.

Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

De regeling voor het samenwerkingsverband Regio Achterhoek dient te worden aangepast zodat de Regio Achterhoek niet alleen subsidies kan verwerven, maar ook zelf kan verstrekken. Ook wordt een aantal andere aspecten van de regeling gewijzigd; zo wordt de werkgeversvereniging waar de regio bij aangesloten is opgenomen in de regeling en worden enkele technische wijzigingen doorgevoerd. De raad stemde unaniem in met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 22 april 2021.