Verslag raadsvergadering 25 november 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 14-12-2021
Foto van vergadering in de raadzaal

De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 vergaderd. In verband met het hoge aantal coronabesmettingen was de vergadering digitaal.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Verzoek COA voor tijdelijke opvang asielzoekers in een groepsaccommodatie op de Betteld in Zelhem

De raad is op 22 november 2021 door b en w geïnformeerd over hun besluit om van 6 december 2021 tot eind maart 2022 een groep van max. 50 jonge asielzoekers op te vangen in een groepsaccommodatie van de Betteld in Zelhem, zie voor meer informatie het artikel elders op deze gemeentepagina’s. De raad kon hierover vanavond vragen stellen. Burgemeester Besselink beantwoordde deze.

APV 2021

In de APV (onze Algemene Plaatselijke Verordening) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, die voor iedereen in Bronckhorst gelden. Aan de raad lag de nieuwe APV voor, met hierin een aantal wijzigingen ten opzichte van de laatste versie uit 2020. De aanpassingen gaan onder andere over het opnemen van een artikel over vergunningsvrije evenementen en de exploitatievergunning, een verbod op het gebruik van lachgas en een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Verder blijven voor carbid schieten nog dezelfde regels als afgelopen jaar gelden. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Aankoop stationsgebouw Vorden

Door het stationsgebouw aan te kopen voor de vraagprijs en door te verkopen voor een marktconforme prijs wordt de restauratie en invulling van het vervallen gemeentelijk monument gewaarborgd. De raad werd gevraagd in te stemmen met het voorgenomen besluit van b en w, waarna Chocolaterie Magdalena er de Chocoladepoort van Bronckhorst kan starten. Met dit ambachtelijke bedrijf krijgt het pand een passende bestemming, wordt op hoogwaardig niveau gerestaureerd en vormt het een waardevolle toevoeging aan toeristisch aanbod in Vorden/Bronckhorst. De raad heeft het voorstel aangenomen met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Kapitaalversterking Alliander

Alliander heeft geld nodig om grote investeringen te doen vanwege de energietransitie en het klimaatakkoord. Daarom het verzoek aan de raad van Bronckhorst om als aandeelhouder deel te nemen aan een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 2.368.372 tot het maximum van € 2.960.465. Ook is instemming nodig om de Raad van Bestuur van Alliander aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen. De raad stemde met het voorstel in.

Gebiedsontwikkeling industriepark Zelhem

Het bedrijventerrein is verouderd. Na een herstructurering wordt het een werklocatie die toekomstbestendig is. Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met de bedrijven op het bedrijventerrein en omwonenden. Onder meer de weg wordt verlegd, waardoor de bereikbaarheid verbetert. Enkele bedrijfspanden worden gesloopt en er komen grotere bedrijfskavels voor in de plaats. Ook komt er meer (openbaar)groen. De raad werd onder andere voorgesteld om voor de uitvoering van de 1e fase een werkkrediet beschikbaar te stellen van € 1,5 miljoen. De raad nam het voorstel met algemene stemmen aan.  

Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek/8RHK ambassadeurs

Aan alle deelnemende gemeenten van de Regio Achterhoek wordt gevraagd om een aanpassing te doen van de uitgangspunten van de begroting vanaf het begrotingsjaar 2023. Hiermee kan een realistische doorberekening van loon- en prijsindex aan de gemeenten plaatsvinden. Ook met dit voorstel werd ingestemd.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De volgende raadsvergadering is op 16 december 2021.