Verslag raadsvergadering 26 september

U bekijkt een pagina uit het archief 15-10-2019

Op 26 september 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

Voorafgaand aan de raadsvergadering boden enkele kinderen uit Halle de raad een petitie met 460 handtekeningen aan voor het behoud van het voetbalveldje in het dorp. Het veldje is op dit moment gesloten na een melding van overlast.


De fracties van VVD en PvdA vroegen de wethouder tijdens het vragenkwartiertje aan het begin van de vergadering hoe deze situatie is ontstaan, hoe de handhaving is gedaan en of een oplossing gevonden kan worden. Wethouder Hofman gaf aan de betrokken partijen nogmaals bij elkaar te willen brengen om te kijken of nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden voor een speelveldje in Halle.

Daarna werd afscheid genomen van de heer Ton van Linder als fractievoorzitter en raadslid voor de VVD. Zijn taken worden overgenomen door de heer Perry Van Lochem die onlangs is benoemd en deze avond officieel in de raad werd geïnstalleerd. De heer Dick Jolink werd benoemd tot commissielid van de PvdA-fractie en mevrouw Smits tot onze nieuwe plaatsvervangend griffier.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Veegplan 2019 1B (evenemententerrein Halseweg, Zelhem)

De gehele raad stemde tegen het verzoek voor toestemming om op een agrarisch perceel aan de Halseweg in Zelhem op max. vier dagen per jaar een evenement te mogen organiseren. Tijdens dit onderwerp zaten de publieke tribunes vol met bezorgde buurtbewoners die tegen het plan waren. Met name de wijze van communicatie met de buurt door de initiatiefnemer, het onvoldoende aantonen van nut en noodzaak, ontbreken van maatschappelijk belang en de te verwachten overlast waren voor de fracties reden om tegen dit voorstel te stemmen.   

Bestemmingsplan Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst

De raad stelde dit plan unaniem vast. Het gaat onder meer over een aanpassing in de bestemming van een aantal loonbedrijven als het gaat om onder andere de toegestane hoeveelheid buitenopslag.  

Regionale kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw

Naast ons eigen nieuwe woonbeleid is ook op regionaal niveau een aantal afspraken gemaakt over wonen. Denk aan criteria als aangetoonde behoefte, omvormen leegstaand vastgoed en inbreiding gaat voor uitbreiding. Deze sluiten aan bij de criteria in ons woonbeleid. Alle raadsfracties stemden in met de afspraken . 

Raadscommunicatieplan Zichtbaar betrokken

Met dit communicatieplan heeft de raad vastgelegd hoe zij zichtbaar betrokken wil zijn bij de samenleving en communiceert met haar doelgroepen. De raad wil onder meer inwoners ontvangen en ontmoeten, via on- en offline middelen inwoners laten zien wat zij doen, zodat politieke afwegingen, besluiten en activiteiten goed te volgen zijn etc.

Tot slot dienden de fracties van GroenLinks en D66 nog een motie in voor een aanpak om het gebruik van glyfosaat (round up) door inwoners en bedrijven terug te dringen en milieuvriendelijker middelen te stimuleren. De motie haalde het niet (D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP voor). De overige partijen zijn van mening dat hier op andere wijzen al aandacht voor is en aan gewerkt wordt.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Installeer dan de app SLiMvergaderen op uw tablet of kijk op de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 31 oktober 2019.