Verslag raadsvergadering 28 november

Op 28 november 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

De vergadering startte met een debat aangevraagd door D66 over de informatievoorziening aan de raad rondom de vestiging van een supermarkt in Vorden. Wethouder Hofman gaf aan dat de beantwoording van de schriftelijke vragen sneller had gemoeten, maar dat hij verder van mening was dat de raad voldoende en juist ge├»nformeerd was. De fractie van D66 diende vervolgens een motie in met de oproep om de raad voortaan beter te informeren, deze haalde het niet. Verder nam de raad tijdens deze avond onder andere besluiten over:

Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2020

De raad stelde unaniem deze nieuwe verordening vast om de jeugdhulp in Bronckhorst zo goed mogelijk en op maat uit te kunnen voeren. Een van de wijzigingen is dat we uitgaan van vaste tarieven in plaats van maximumtarieven.

Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2020

De gehele raad besloot de verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2020 vast te stellen. Het tariefstelsel is vereenvoudigd (van vijf naar twee tarieven). Een amendement van het CDA, PvdA en de CU/SGP over een ander tarief voor minicampings haalde het niet. De toeristisch-recreatieve ondernemers zijn nauw betrokken bij de besteding van de toeristenbelasting. Samen met hen werken we aan de kwaliteit van het toerisme, zodat het goed ondernemen is in de gemeente en bezoekers graag naar Bronckhorst komen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning voor 2020 zijn drie wijzigingen opgenomen: aanpassing van het PGB-tarief hulp bij het huishouden, aanpassing van de voorwaarden HHT-regeling en aanpassing van het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen. De meerderheid van raad stemde voor deze nieuwe verordening (voor: GBB, VVD, GroenLinks en CU/SGP, tegen: CDA, D66 en PvdA)

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De raad verleende met algemene stemmen toestemming voor het besluit om de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Installeer dan de app SLiMvergaderen op uw tablet of kijk op de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 18 december 2019 (Let op: dit is een afwijkende dag i.v.m. de kerstperiode).