Verslag raadsvergadering 29 mei

U bekijkt een pagina uit het archief 18-06-2019

Op 29 mei 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:Jaarstukken 2018

In de jaarrekening leggen we verantwoording af over wat we hebben gedaan in 2018, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2018 bedraagt 77 miljoen euro en sluit met een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro. De tekorten op zorg en afval rekenen we in dit bedrag niet mee, omdat deze al eerder bekend waren en grotendeels verwerkt worden in speciaal daarvoor gereserveerde reserves. Verder is het voorstel de budgetten (in totaal 694.000 euro) van enkele projecten die nog lopen of later van start gaan door te zetten naar 2019 en 2020. Wat gebeurde er in 2018? Onder meer zijn veel mooie initiatieven voor duurzaam Bronckhorst gerealiseerd, denk aan slimme LED verlichting in lantaarnpalen in de hele gemeente. Ook is samen met inwoners en ondernemers energiek gewerkt aan o.a. plannen voor Vitale kernen en de Economische agenda. De pilot woningbouw jongeren startte en de kluswoninglening werd geïntroduceerd etc. De raad stelde de jaarrekening unaniem vast.

1e Tussenrapportage

In de tussenrapportage staat informatie over afwijkingen van de uitgaven ten opzichte van de begroting. Deze 1e rapportage laat een extra tekort van 530.000 euro zien. Dit bestaat uit een voordeel op de zorg van ca. 425.000 euro en een tekort op de overige programma’s van de begroting van ca. 955.000 euro. Op het gebied van zorg is het tekort iets minder groot door onder meer een eenmalige uitkering van het rijk. Het tekort is echter nog steeds fors (ca. 2,3 miljoen euro). Voor 2019 is hiervoor een reservepot beschikbaar, maar voor de jaren daarna zoeken we naar oplossingen. De hogere bijdragen voor de gemeenschappelijke regelingen VNOG (veiligheidsregio) en ODA (omgevingsdienst) en de stijgende kosten voor afvalinzameling en -verwerking zorgen onder meer voor het toegenomen tekort in de andere programma’s (dat in totaal 2,1 miljoen bedraagt). Na uitgebreide beraadslagingen, waarin zorgen werden geuit over de gestegen afvalkosten en de uitgaven aan de gemeenschappelijke regelingen, stemden alle raadsfracties in met de tussenrapportage.

Perspectiefnota 2020-2023

De perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting in 2020. Op dit moment voorzien we een tekort van iets meer dan 1 ton. We kunnen de diverse kostenstijgingen nog opvangen, maar moeten de komende tijd kritisch kijken naar mogelijkheden om gewenste investeringen, in bijvoorbeeld onderwijs, het wegwerken van achterstallig onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte en het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving, te kunnen doen binnen een sluitende begroting. De raadsfracties gaven in korte presentaties aan welke uitgangspunten voor hen belangrijk zijn om in de begroting dit najaar rekening mee te houden. Vooral goede zorg voor inwoners die dat nodig hebben, maar passend bij budgetten die er zijn, vinden fracties belangrijk. Ook het kunnen bieden van mogelijkheden voor met name ouderen en starters op de woningmarkt en het stimuleren van een duurzame samenleving zijn speerpunten van de fracties. Verder werd aangegeven hoe zij om willen gaan met het inzetten van de algemene reserves die de gemeente heeft. Het college gaf aan in samenspraak met inwoners op dit moment onder meer bezig te zijn met nieuw beleid op het gebied van wonen, zorg en afval en hiervoor tezijnertijd met voorstellen naar de raad te komen. Het nieuwe woonbeleid komt nog voor de zomer. Na het debat gaf CDA met een stemverklaring aan kritisch te zijn ten aanzien van uitnames uit de algemene reserves, maar wel in te stemmen met de perspectiefnota. PvdA (te weinig aandacht voor zorg in de nota) en D66 (deze fractie vond de nota in z´n geheel onvoldoende uitgewerkt) stemden tegen.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Installeer dan de app SLiMvergaderen op uw tablet of kijk op de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op [datum].