Verslag raadsvergadering 31 oktober 2019

Op 31 oktober 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

Alle aanwezigen stonden eerst stil bij het vreselijke drama dat de familie Meenink uit Hengelo trof. De vrouwengroep uit Drempt en enkele nieuwe inwoners woonden de vergadering als speciale gast bij. De raad nam afscheid van Jan Klein Lenderink als CDA-raadslid. Bengt Stegeman volgt hem op. In het vragenkwartiertje stelde CDA een vraag over het sluiten van veel arrestantencellen in de Achterhoek. Burgemeester Besselink gaf aan dat dit landelijk voorstel nog niet rijp voor besluit is. Zij deelt de zorg van het CDA.

Onder grote publieke belangstelling sprak de raad o.a. over:

Afscheid en benoeming jeugdburgemeester

Kjeld Kempers uit Zelhem volgt Evi Otten uit Halle op als jeugdburgemeester. De raad zwaait Evi uit en wenst Kjeld veel succes!

Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

De opgestelde Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 bevat onze aanpak om in 2030 energieneutraal te zijn. Inwoners, ondernemers, dorpsbelangenorganisaties en experts hebben hierover meegedacht. Met een amendement van CDA, CU/SGP, GroenLinks, GBB en VVD (tegen: D66) stelde de raad de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 en de Bronckhorster ruimtelijke afweging gewijzigd vast. Het gevolg daarvan is dat de gemeente de beleidsregels en de kaders voor grote windmolens (vanaf 25 meter) opschort tot 2022. Dat betekent dat in Bronckhorst tot 2022 geen windmolens hoger dan 25 meter komen. De raad zal de beleidsregels en –kaders voor gezondheid, afstand en geluidsnormen opnieuw vaststellen.

We zetten in Bronckhorst stevig in op energiebesparing. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Eigenaren kunnen onder meer aan de slag met de Achterhoekse Bespaaractie (zie het artikel elders op deze gemeentepagina’s), om hun woning te verduurzamen. Om de ambitie te halen, is het nodig om energiebesparende maatregelen te combineren met opwekking van groene energie. De komende tijd zetten we ons, samen met inwoners en ondernemers, in op groene energiebronnen zoals zonne-energie. We onderzoeken bijvoorbeeld of het mogelijk is de parkeerplaats bij het gemeentehuis te overdekken met zonnepanelen.

Voortgezet onderwijs in Vorden

Het voorstel betreft de bouw van een nieuwe gecombineerde VO-school met sporthal op de Almenseweg in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink vervangen. De raad sprak de intentie uit om Voortgezet Onderwijs in Vorden te behouden, maar wenst via een amendement een verdiepende analyse naar het verwachte leerlingenaantal, locaties, kosten en de financiering daarvan. Dit onderzoek moet voor april 2020 klaar zijn. De raad wil op basis van scenario’s een keuze kunnen maken. (Tegen: D66) Lees meer elders op deze gemeentepagina’s.

Herziening afvalstoffenheffing

De raad stelt het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan, vast. Met het nieuwe systeem bepalen inwoners via een keuzemenu zelf hoe zij hun grijze afval aanbieden. Aanleiding voor de aanpassing is dat de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Het vastrecht gaat voor iedereen omhoog. Voor mensen met medische redenen of  een laag inkomen zijn speciale regelingen. Lees meer elders op deze gemeentepagina’s.

Plan Samen voor biodiversiteit

Door onder meer een toenemende druk op de buitenruimte, veranderingen in het klimaat en veranderingen in beheer, heeft er in de laatste decennia een verarming van de biodiversiteit plaatsgevonden. De gemeente wil het herstel van biodiversiteit samen met de inwoners oppakken. De raad stelt het plan Samen voor biodiversiteit met algemene stemmen vast. De motie van het CDA om voor elk kind dat in Bronckhorst wordt geboren of voor zijn eerste levensjaar hier komt wonen een inheemse boom te planten, krijgt steun van alle fracties.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Veegplan 2019-2

Twee keer per jaar ‘veegt’ de gemeente alle initiatieven waar een aanpassing in het bestemmingsplan Landelijk gebied voor nodig is, bij elkaar en behandelt deze in één keer. Dit noemen we een veegplan. Het voordeel is dat dit goedkoper is voor inwoners en efficiënter voor de gemeente, omdat alles in één pakket en in één procedure besloten kan worden. De raad stelde unaniem het veegplan vast, met daarin zes initiatieven, vier correcties en 14 locaties die mee zijn gegaan met de gemeentelijke sloopregeling

Bestemmingsplan Stedelijk gebied, Veegplan 2019-2

Ook dit veegplan werd unaniem vastgesteld door de raad. Hierin zijn twee initiatieven, inpassing van twee omgevingsvergunningen en twee correcties opgenomen, waarvoor instemming van de raad wordt gevraagd

(Her)benoemen leden raad van toezicht IJsselgraaf

De raad stemde in met de (her)benoeming van de leden Raad van Toezicht IJsselgraaf

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Installeer dan de app SLiMvergaderen op uw tablet of kijk op de pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 7 november met de begroting 2020-2023 op de agenda.