Verslag raadsvergadering van 5 november 2020

U bekijkt een pagina uit het archief 24-11-2020

De raad vergaderde op 5 november 2020. Vanwege corona is de vergadering digitaal gehouden. Lees dit hele artikel voor een verslag.

Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:2e Tussenrapportage 2020

In de periode tussen de 1e en de 2e tussenrapportage heeft de coronacrisis een ontwikkeling doorgemaakt. Het einde van de crisis is nog niet in zicht en we zitten nu in een tweede golf. Duidelijk is dat de crisis gevolgen heeft voor de financiën van de gemeente en onzekerheden over de resultaten en doelen meebrengt. Bij de 2e tussenrapportage 2020 beoordeelde de gemeenteraad de resultaten en voortgang van verschillende projecten en opgaven van de gemeente over de eerste acht maanden van 2020. CDA diende bij dit agendapunt een amendement in, dat hoofdzakelijk toeziet op de ondersteuning van lokale (culturele en maatschappelijke) voorzieningen door de gemeente. Dit amendement haalde het niet. De 2e tussenrapportage werd met algemene stemmen aangenomen.

Programmabegroting 2021 – 2024 Bronckhorst

De programmabegroting vormt het uitgangspunt van waaruit de gemeente de komende jaren gaat werken. In deze programmabegroting wordt vooruit gekeken. De coronacrisis heeft financiële effecten, zowel op de lange termijn als op de korte termijn en hier wordt in de begroting rekening mee gehouden. Juist in deze coronatijd blijft het belangrijk te investeren in de voorzieningen die de inwoners van Bronckhorst nodig hebben; zo wordt geïnvesteerd in de kernen van Bronckhorst (o.a. vitale kernen projecten), in sport en onderwijs, in de infrastructuur, bedrijventerreinen en in het Bronckhorster landschap. Ook worden investeringen gedaan in de zorg.

Doel hiervan is om de jeugd van Bronckhorst weerbaar te houden en de ouderen vitaal. De gemeente streeft naar meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid in een verbonden samenleving. Al deze investeringen kosten geld. Deze programmabegroting beschrijft de investeringen die uitgevoerd gaan worden.

Het college stelde de raad voor de begroting 2021-2024 vast te stellen. Bij dit agendapunt werden diverse moties ingediend. Een motie van PvdA, D66 en CDA draagt het college op de collectieve gemeentelijke zorgverzekering nog een jaar te verlengen om de onzekerheid voor mensen weg te nemen en in het komende jaar een persoonlijk adviesgesprek aan te gaan met deze inwoners. Deze motie werd verworpen. Een motie van D66, die het college opdraagt om samen met relevante partners te komen tot een integrale aanpak van de droogteproblematiek in de Achterhoek en dit plan voor te leggen aan de raad, werd aangenomen (GL, PvdA, D66 en CDA stemden voor. VVD, CU-SGP en GBB stemden tegen).

Een motie ingediend door D66 en PvdA, die het college opdraagt via prestatieafspraken met woningcorporaties te komen tot een concrete uitwerking voor uitbreiding van sociale huurwoningen en de raad hierover jaarlijks te informeren, werd verworpen. Een motie van GBB en VVD, die het college opdraagt namens de raad, al dan niet samen met samenwerkingsverbanden, de ingezette lijn richting het rijk extra kracht bij te zetten om zo te kunnen komen tot een meer stevige en stabiele financiële basis voor gemeenten om (gedecentraliseerde) taken en lokale opgaven uit te kunnen blijven voeren, werd met algemene stemmen aangenomen. Een motie van D66, die het college opdraagt de kosten en randvoorwaarden voor een Burgerberaad uit te werken ten behoeve van de energietransitie, werd verworpen. Een motie van D66 en een motie van CDA werden ingetrokken.

De begroting is vervolgens aangenomen met 14 stemmen voor: GBB, CU-SGP, GL en VVD stemden voor en CDA, D66 en PvdA stemden tegen.

Meer info

Wilt u de vergaderstukken nog eens nalezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via het 'portaal Raadsinformatie'.

Op de hoogte blijven via iBabs

U kunt ook de iBabs-app downloaden om alle vergaderstukken en informatie over de raad te raadplegen. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.Inloggen op de app kan met (let op hoofdlettergevoelig):

  • Site: bronckhorst
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Volgende vergadering

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 26 november 2020.